Życie studenckie to nie tylko beztroskie młodzieńcze lata, wykłady i imprezy, to również ogromne wydatki związane zarówno z nauką jak i życiem codziennym. Każdy żak ma prawo ubiegać się o stypendium, które może zapewnić mu lepsze warunki przez całe dziesięć miesięcy roku akademickiego. Sprawdź, jakie są obecnie rodzaje stypendiów i jakie wymogi należy spełnić, by je otrzymać.

Stypendium przysługuje zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich. Każda uczelnia oferuje kilka rodzajów stypendiów: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz ministra. Aby je otrzymać, należy spełnić określone wymagania.

Znajdź najkorzystniejsze dla siebie konto osobiste

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać stypendium danego rodzaju tylko na jednym, wskazanym przez siebie fakultecie. Ma za to możliwość łączenia różnego typu stypendiów, może więc otrzymywać zarówno stypendium socjalne, jak i naukowe. Ogółem miesięczna wysokość otrzymywanych świadczeń nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta akademickiego, czyli 2 450 zł.

Reklama

Świadczenia socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza ustawowo ustalonego progu dochodu. Próg ten ustala rektor. Student, pochodzący z rodziny o dochodzie nieprzekraczającym 895,70 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny, ma zapewnione otrzymanie takiego stypendium. Osobom niepełnosprawnym niezależnie od dochodu przyznawane jest świadczenie socjalne.

Reklama

W ramach tzw. socjalki można również otrzymać dodatkowe dofinansowanie na zakwaterowanie np. w akademiku lub w wynajmowanym mieszkaniu pod warunkiem, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia bądź utrudnia studiowanie. Wysokość stypendium ustalana jest przez uczelnię, nie może być niższa niż 200 zł, maksymalnie może zaś wynieść 950 zł miesięcznie.

Studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej np. w wyniku śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny, klęski żywiołowej (powódź, pożar), przysługuje zapomoga. Jej wysokość określona jest przez uczelnię. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo na wniosek studenta.

Dla najzdolniejszych – stypendium od ministra i rektora

O otrzymaniu tego stypendium decyduje średnia ocen (minimum to 4,5), osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. Jednym słowem, przeznaczone ono jest dla najlepszych studentów. Laureaci olimpiad międzynarodowych, finaliści olimpiad ogólnopolskich o takie świadczenie mogą ubiegać się tuż po rozpoczęciu studiów. W pozostałych przypadkach wniosek można składać dopiero po ukończeniu pierwszego roku studiów. Najzdolniejsi mogą liczyć średnio na ok. 350 zł miesięcznie. Stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10 proc. liczby żaków z każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia (licencjacie, magisterce i doktoracie).

Stypendium ministra może natomiast otrzymać student szczególnie wyróżniający się w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia w zakresie sportu, nauki i kultury. Wniosek jest składany przez studenta, musi zostać odpowiednio udokumentowany, np. publikacjami naukowymi, artykułami (SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html).

Wysokość tego stypendium ustala właściwy minister, maksymalnie może wynosić ono 15 000 zł. Limit liczby świadczeń jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie, minister nauki i szkolnictwa wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów.

Porównaj online konta z dostępem przez Internet

Warto dotrzymać wszelkich terminów składania wniosków – może się okazać, że Twoje studenckie konto będzie co miesiąc zasilane przez uczelnię ustaloną kwotą. Posiadanie stypendium zapewni beztroskie studiowanie lub możliwość odłożenia oszczędności na przyszłość.