Od 175 zł do 770 zł wynosi w tym roku dofinansowanie do zakupu szkolnych książek
Uczniowie niepełnosprawni oraz rozpoczynający od września naukę w III klasie szkoły podstawowej, III klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz IV klasie technikum będą objęci tegoroczną edycją programu „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe zasady jego realizacji określa przyjęta przez rząd uchwała oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Program jest skierowany do wspomnianych grup uczniów pochodzących z rodzin, które spełniają kryterium dochodowe wynoszące 574 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Wzorem ubiegłych lat przyznanie dofinansowania do podręczników będzie możliwe, nawet gdy próg zostanie przekroczony. Aby tak się stało, w rodzinie musi występować jeden z problemów wskazanych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Należą do nich m.in. bezrobocie i długotrwała choroba. Natomiast uczniowie niepełnosprawni będą mieli prawo do dopłat niezależnie od progu dochodowego.
Reklama
W tegorocznej edycji „Wyprawki” nie zmieniają się kwoty dofinansowań do podręczników. Wysokość wsparcia będzie zależeć od tego, do której klasy dziecko będzie uczęszczać. Jeżeli rozpocznie naukę w I lub II klasie szkoły podstawowej i jest np. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, pomoc wyniesie 175 zł. Natomiast maksymalna kwota dofinansowania – 770 zł – jest przewidziana m.in. dla uczniów niesłyszących, którzy od września pójdą do V lub IV klasy szkoły podstawowej. Dopłata będzie miała formę refundacji, co oznacza, że rodzic musi najpierw kupić podręczniki i na podstawie np. paragonu otrzyma zwrot pieniędzy. Wnioski o dopłaty należy składać do dyrektora szkoły, w której uczeń zacznie we wrześniu naukę. Termin ich przyjmowania jest określany przez każdą gminę indywidualnie.
– W poprzednich latach termin składania wniosków upływał z końcem września i w tym roku prawdopodobnie też tak będzie. Dzięki temu więcej rodziców może skorzystać z dopłat – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowania do podręczników zostaną przyznane dla ok. 213,3 tys. uczniów, w tym 91,6 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Etap legislacyjny
Przyjęcie uchwały i rozporządzenia przez rząd