Już dziś uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, poznali swoje wyniki. W poniedziałek o godzinie 10.00 podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dzięki "Wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty" wiemy, z czym uczniowie poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy.

"Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej pt. +Balladyna+" - czytamy.

W informacji podano, że z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych.

Z kolei na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany, natomiast w przypadku języka niemieckiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 pokazały z czym uczniowie mieli problemy

Egzamin ósmoklasisty wskazał umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej.

Jak czytamy w informacji CKE, na egzaminie z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętności: poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły "nie" z przysłówkami w stopniu najwyższym.

"Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi, przekształcenia równania z jedną niewiadomą, aby obliczyć wysokość trójkąta" - wskazano.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych (wymagało m.in. użycia wyrażenia "have to" w 3. osobie liczby pojedynczej; poradziło sobie z tym tylko 18 proc. ósmoklasistów), natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższy średni wynik uzyskali za rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Co jeszcze wiemy o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty?

  • Standardowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawierał 19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty za rozwiązanie zadań otwartych.
  • Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu "Balladyny" Juliusza Słowackiego) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu "Odblokuj swój talent" Jolanty Marii Berent). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury - rysunku oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów wypracowania: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę, albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.
  • Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".
  • Drugi temat brzmiał: "Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".
  • Niezależnie od tego, który temat wybrali ósmoklasiści, wypracowanie powinno liczyć co najmniej 200 wyrazów.
  • Pierwszy temat wybrało 58 proc. uczniów, drugi - wybrało 40 proc. - podała CKE. W uwadze do tej informacji zaznaczono: "W przypadku ok. 2 proc. zdających - brak informacji o wybranym temacie albo zdający nie napisał wypracowania".
  • Arkusz standardowy na egzaminie z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz podania wyniku.
  • Arkusz standardowy na egzaminie z języka obcego zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty za rozwiązanie zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania na dobieranie) oraz 21 punktów za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz zredagowania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila w j. angielskim oraz wpisu na stronę internetową w pozostałych językach).

Egzamin ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy

Uczniowie z Ukrainy piszący egzamin z języka polskiego mieli inny arkusz egzaminacyjny niż polscy uczniowie. Był on zmodyfikowaną wersją arkusza opracowanego dla uczniów, którym ograniczona znajomość polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. Miał przetłumaczoną na język ukraiński instrukcję i polecenia do zadań. Wszystkie cytowane w arkuszu teksty oraz treść zadań były w języku polskim. Odpowiedzi na zadania uczniowie musieli udzielać po polsku, w języku polskim musieli też napisać tekst własny - wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Tematy mieli takie same jak polscy uczniowie. Uczniowie z Ukrainy na egzaminie z polskiego mogli mieć wydłużony czas.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z matematyki rozwiązywany przez uczniów z Ukrainy był treściowo tożsamy z arkuszem standardowym, ale jego pełna treść, tj. instrukcje, polecenia do zadań oraz zadania, została przetłumaczona na język ukraiński. Rozwiązania zadań uczniowie mogli zapisywać w języku ukraińskim. W arkuszach egzaminacyjnych z języków obcych instrukcje i polecenia do zadań były przetłumaczone na język ukraiński. Rozwiązania zadań, w zależności od polecenia, można było zapisywać w zdawanym języku obcym lub w języku ukraińskim. Czas na rozwiązywanie arkuszy z matematyki i z języka obcego nie był wydłużony.

(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ ann/