We wtorek, w ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych, odbędą się pisemne egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Zdawane są w języku obcym. Przystępują do nich absolwenci klas dwujęzycznych.

Egzaminy te będą się rozpoczynać o różnych godzinach, każdy potrwa 80 minut. Pierwszy – z matematyki – ma się zacząć o godz. 9.00. Kolejny – z geografii – rozpocznie się o 10.35. Następne będą się zaczynać mniej więcej co półtorej godziny: chemia – o godz. 12.10, fizyka – o godz. 13.45, biologia – o godz. 15.20. Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów – z historii – zaplanowano na godz. 16.55.

W tym roku egzaminy maturalne odbywają są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących - to pierwszy rocznik, który skończył 8-letnią szkołę podstawową. W starej formule (Formuła 2015) maturę zdają tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli 4-letnie technikum - to ostatni rocznik, który uczył się w gimnazjach. Zgodnie ze starą formułą maturę zdają też absolwenci szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci ze starszych roczników.

Egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów 4-letnich liceów, a osobne dla absolwentów 4-letnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.

Niezależnie, zgodnie z którą formułą maturzysta zdaje egzaminy, musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowe mają jeszcze: egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w tym roku 0,7 proc. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych nie będzie zdawać żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Sesja egzaminów pisemnych rozpoczęła się 4 maja, a kończy 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpoczęła się 10 maja i również kończy się 23 maja.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Dla abiturientów, którzy nie mogli przystąpić z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, przygotowano dodatkową sesję. Jej termin wyznaczono na 1-19 czerwca.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma 7 lipca ogłosić wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa. Każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/