Maturzyści piszący w poniedziałek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule musieli wykazać się m.in. umiejętnością działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności. Zdający w starej formule również musieli wykazać się m.in. znajomością funkcji, a także figur geometrycznych.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym - tak jak egzamin z języka polskiego i języka obcego zdawanych na poziomie podstawowym - jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminu przystąpili tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

Egzamin maturalny – podobnie jak w roku ubiegłym i dwa lata temu – przeprowadzony jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów czteroletnich liceów, a osobne dla absolwentów czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.

Arkusz egzaminacyjny rozwiązywany przez maturzystów zdających w nowej formule zawierał 31 zadań, w tym 25 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi, albo wskazuje, które z podanych odpowiedzi są prawdziwe lub fałszywe. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania. Część zadań było zadaniami złożonymi. Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach i logarytmach. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności. Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności, a także wiedzy na temat kartezjańskiego układu współrzędnych. W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. podobieństwa figur, kątów wpisanych w okręgu. Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu objętości i pola powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule trwał 180 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 46 punktów: za każde zadanie, zależnie od stopnia trudności, od 1 do 4 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów zdających maturę w starej formule w zawierał 36 zadań, w tym 29 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania. Podczas rozwiązywania zadań maturzyści - tak jak zdający w nowej formule - mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora.

Musieli się wykazać m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach i logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności. Część zadań wymagała m.in. znajomości pojęcia funkcji - liniowej i kwadratowej, i umiejętności korzystania z ich własności. W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, a także obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. podobieństwa figur, kątów wpisanych w okręgu. Najwyżej oceniane było zadanie polegające na obliczeniu pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupa.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w starej formule trwał 170 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 46 punktów: za każde zadanie, w zależności od stopnia trudności, od 1 do 5 punktów. Najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa. Każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/