Zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, pytany przez PAP o przebieg egzaminu, przekazał informację o jednym incydencie. "W internecie, ktoś znów publikował w trakcie egzaminu zdjęcia. Wiemy kto, będziemy unieważniać (egzamin) zdającemu i całej sali" – powiedział Smolik. Dodał, że dyrektor właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej "wie, co robić".

W ubiegłym roku – jak podała wówczas CKE – unieważniono w kraju 244 egzaminy, w tym za wniesienie na egzamin telefonu/korzystanie z telefonu podczas egzaminu – 48.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się w poniedziałek po godzinie 9.00. Maturzyści zdający go zgodnie z nową formułą (Formuła 2023) na rozwiązanie zadań mieli 180 minut, zdający zgodnie ze starą formułą (Formuła 2015) mieli 170 minut.

Arkusze egzaminacyjne w obu formułach CKE ma ujawnić w poniedziałek po południu.

W poniedziałek po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Rozpoczną się o godzinie 14.00. Nie są obowiązkowe. Język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna należą do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Arkusze egzaminacyjne z tych przedmiotów CKE ma opublikować w poniedziałek wieczorem.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/