Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne jest wyższe niż zasadnicze wynagrodzenie minimalne nauczyciela początkującego. Nie wszyscy mogą liczyć na wyrównanie podstawy do poziomu 3490 zł brutto. Problem rozwiąże dopiero podpisanie rozporządzenia.

Od 1 stycznia 2023 roku pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę nie mogą zarabiać mniej niż 3490 zł brutto. Minimalne zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela początkującego z przygotowaniem pedagogicznym wynosi obecnie 3424 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że wszyscy nauczyciele na tym stopniu awansu zawodowego zarabiają poniżej pensji minimalnej.

Na problem zwrócił uwagę jeden z użytkowników Twittera, który pisze: “Koleżanka, nauczycielka początkująca, która pracuje w publicznej szkole otrzymuje od stycznia pensję poniżej minimalnej i dowiedziała się, że nie dostanie wyrównania ponieważ ma dodatek motywacyjny i nadgodziny więc ostatecznie jej wypłata przekracza pensję minimalną. (…) Czy to zgodne z przepisami?".

Od 1 stycznia różnica między wynagrodzeniem minimalnym a minimalnym dla nauczyciela początkującego wynosi 66 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel na pewno zarabia mniej niż wynagrodzenie minimalne. Jak wyjaśnia na naszą prośbę Ministerstwo Edukacji i Nauki z treści art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynika, że do obliczenia wysokości przysługującego wynagrodzenia uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczane do wynagrodzeń osobowych według statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy.

W przypadku nauczycieli oznacza to, że jeśli otrzymują oni np. dodatek motywacyjny albo pracują w nadgodzinach - ich wynagrodzenie przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę.

W sytuacji, gdy suma składników wynagrodzenia nauczyciela obliczonych zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, nauczycielowi nie przysługuje wyrównanie, o którym mowa w tej ustawie, pomimo tego, że wchodzące w skład tego wynagrodzenia wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia minimalnego otrzymają, więc tylko ci nauczyciele, którzy pobierają wynagrodzenie bez żadnych dodatków.

Problem rozwiąże się jednak niebawem. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało w tym tygodniu projekt rozporządzenia, które przewiduje podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli.

Zgodnie z nim nauczyciel początkujący zarobi 3690 zł brutto.

“Należy jednak zauważyć, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy nauczyciel wejdzie w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2023 r. Wszyscy nauczyciele otrzymają wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 30 ust. 11 ustawy – Karta Nauczyciela” - wyjaśnia rzeczniczka prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak.

Oznacza to, że za każdy miesiąc oczekiwania na podpisanie rozporządzenia nauczyciele początkujący otrzymają 266 zł brutto niezależnie od wysokości pozostałych składników wynagrodzenia.