3 tys. zł to maksymalny miesięczny dochód na osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2022/2023 – zdecydował minister edukacji i nauki.

Oznacza to, że próg dochodowy został utrzymany na takim samym poziomie jak w poprzednim roku.
Przypomnijmy, że studenci mogą korzystać z preferencyjnych kredytów – dzięki dopłatom z budżetu państwa są one nisko oprocentowane, a najlepsi absolwenci mogą liczyć nawet na częściowe umorzenie pożyczki. Zasady wnioskowania o to świadczenie określają ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.
O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci do ukończenia 30. roku życia i doktoranci mający nie więcej niż 35 lat. Aby otrzymać pożyczkę na naukę, trzeba złożyć wniosek do jednego z banków. Obecnie – zgodnie z informacjami na stronie resortu nauki – są to PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Można to zrobić nawet jeszcze przed dostaniem się na studia (potem trzeba dostarczyć zaświadczenie o ich podjęciu). Kredyty są przyznawane przez cały rok, a na decyzję czeka się nie więcej niż 30 dni. Potrzebne jest poręczenie, może go udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego.
Ważny jest jeszcze jeden warunek – dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekraczać kwoty wskazanej przez ministra nauki. Na najbliższy rok akademicki 2022/2023 została ona określona na 3 tys. zł.
Kredyt jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na sześć lat. Na tym samym poziomie kształcenia – studiach licencjackich lub magisterskich – może zostać przyznany jednokrotnie. Jest on wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do dziesięciu miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem urlopów od zajęć i innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. Wysokość transzy wybiera student – może wskazać jedną z czterech kwot: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł.
Kredyt studencki może zostać częściowo umorzony w przypadku wyróżniającego wyniku ukończenia studiów oraz szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Może też być umorzony w całości, ale jedynie w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń przez bank oraz śmierci kredytobiorcy.
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejszy termin. Na wniosek absolwenta spłata pożyczki wraz z odsetkami może zostać zawieszona, jeżeli znalazł się on w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności: utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu, zdarzeniem losowym powodującym krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (choroba kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania nad nim opieki), szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę. ©℗
1,8 tys. kredytów studenckich zostało przyznanych w 2021 r.