Zwiększenie liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych i w centrach kształcenia zawodowego - zakłada projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji publicznych.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego reguluje m.in. liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły. Są to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo–opiekuńczych oraz poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Obecnie takich dni w szkołach podstawowych może być maksymalnie 8, w liceach ogólnokształcących i technikach - do 10, w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych i w centrach kształcenia zawodowego - do 6, w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.

W projekcie nowelizacji zaproponowano zwiększenie maksymalnej liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych i w centrach kształcenia zawodowego do 10 dni.

W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że obecnie w technikach wymiar dni wolnych od zajęć określono na maksymalnie 10. Podano też, że do ministra edukacji i nauki napływają postulaty dotyczące ujednolicenia do 10 dni wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. "Rozwiązanie to powinno przyczynić się m.in. do usprawnienia przeprowadzania egzaminów zawodowych, szczególnie w przypadku szkół i placówek funkcjonujących w zespołach" - wskazano.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 września 2022 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/