Uczeń branżowej szkoły I stopnia lub technikum, który nie ukończył szkoły i powtarza klasę programowo najwyższą, będzie zwolniony z odbywania praktycznej nauki zawodu lub obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego - wynika z projektu rozporządzenia MEiN.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Został on skierowany do konsultacji publicznych.

Zaproponowano nim wprowadzenie obowiązku zwolnienia ucznia branżowej szkoły I stopnia lub technikum, który nie ukończył szkoły i powtarza klasę programowo najwyższą, z odbywania praktycznej nauki zawodu lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego po spełnieniu określonych warunków.

Zwolnienie ucznia będzie następowało, jeżeli uczeń ten w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio teoretycznego kształcenia zawodowego (w tym zajęć realizowanych na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników) lub praktycznej nauki zawodu oraz zdał odpowiednio egzaminy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w którym kształci się lub egzamin czeladniczy w zawodzie, w którym kształci się.

W dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, który zostanie zwolniony z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu lub teoretycznego kształcenia zawodowego, będzie się wpisywać odpowiednio "zwolniony" oraz numer odpowiednio certyfikatu zawodowego (certyfikatów zawodowych w przypadku zawodów dwukwalifikacyjnych) albo numer świadectwa czeladniczego.

Uregulowano także przypadek ucznia branżowej szkoły I stopnia, realizującego dotychczas naukę zawodu jako młodociany pracownik, który zdał odpowiednio egzamin zawodowy lub egzamin czeladniczy w nauczanym zawodzie, a nie ukończył szkoły i powtarza klasę. Uczeń ten po zdaniu egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przestaje być pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń ten nie otrzymał pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu praktycznej nauki zawodu, będzie on miał obowiązek realizacji stażu uczniowskiego.

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono porządkującą, zgodnie z która w przypadku ucznia, który na podstawie odbytego stażu uczniowskiego będzie zwolniony z całości lub części praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania tego ucznia będzie się wpisywać odpowiednio "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu".

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2022 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/