Specustawa pozwoliła tworzyć placówki opieki nad dziećmi do lat trzech na uproszczonych zasadach – z pominięciem standardów. Jednak będą one mogły przyjmować wyłącznie dzieci uchodźców. Na dodatek wymagania stawiane przez wójta mogą być w każdej gminie całkowicie inne

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa ukraińska) wprowadza regulacje ułatwiające zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – czyli żłobków i klubów dziecięcych, jeżeli przeznaczeniem tych instytucji jest opieka nad dziećmi uchodźców z Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej został uznany za legalny. Ustawa weszła w życie 13 marca br., a jej rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Regulacjami tymi mogą być zainteresowane nie tylko gminy, lecz także osoby, które planują uruchomić żłobek lub klub dziecięcy. Choć przepisy pozwalają otwierać placówki z pominięciem niektórych wymagań, m.in. bez spełnienia warunków przeciwpożarowych i sanitarno-lokalowych, to ich analiza wskazuje, że wcale nie oznacza to absolutnej dowolności. Wręcz przeciwnie: ograniczeń jest wiele, m.in. o tym, czy w danym lokalu będzie można urządzić żłobek lub klub dziecięcy, zadecyduje wójt według arbitralnych wymagań, które w każdej gminie mogą być inne, a do takich niespełniających warunków placówek będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci uchodźców.
Jedynie dla przybyszy
Warto zatem zacząć analizę regulacji właśnie od tego, jak ustawa definiuje legalny pobyt osób przybywających z Ukrainy. Przede wszystkim specustawa obejmuje, zgodnie z art. 1 ust. 1, obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium tego kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Zgodnie z kolei z art. 2 ust. 1 ustawy, jeżeli obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, wjechał legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. Należy tu również zwrócić uwagę, że art. 2 ust. 4 zawiera delegację dla Rady Ministrów do ustalenia daty stanowiącej ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy obywatela Ukrainy deklarującego zamiar pozostania na terytorium RP skutkuje tym, że jego pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny. Dodać trzeba, że najnowsza nowelizacja specustawy, uchwalona przez Sejm 23 marca, która trafiła już do Senatu, ma zlikwidować wymóg bezpośredniości przybycia, co oznacza, że dotyczyć będzie obywateli tego państwa, którzy przybyli np. poprzez Słowację.
A zatem skoro ułatwienia w tworzeniu i prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych mają zastosowanie do dzieci obywateli Ukrainy, którzy zostali wymienieni powyżej, nie ma podstaw do stosowania tych ułatwień dla placówek tworzonych w zwykłym trybie, nieprzeznaczonych dla uchodźców.
Prościej, czyli jak
Kto zatem może uruchomić żłobek lub klub dziecięcy na uproszczonych zasadach i na jakie ułatwienia może liczyć? Co do zasady, zgodnie z art. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270), opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne,
2) osoby fizyczne,
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Przy czym tego typu opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – czwarty rok życia.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 24) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia placówki. Aby zatem założyć żłobek lub klub dziecięcy, niezbędne jest złożenie wniosku o wpis do organu wykonawczego gminy. Wniosek ten zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
3) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;
4) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;
5) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych (dla żłobków) lub opinię wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc (w przypadku klubów dziecięcych);
6) w przypadku osoby fizycznej ‒ zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
7) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
8) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
9) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
10) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
11) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
12) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
Oczywiście najtrudniejsze do spełniania w krótkim czasie są wymogi z pkt 4 i 5, czyli obowiązek dołączenia do wniosku decyzji o spełnianiu wymogów przeciwpożarowych i decyzji lub opinii o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych. I właśnie specustawa ukraińska wyłącza stosowanie tych wymogów dla żłobków i klubów dziecięcych tworzonych dla uchodźców z Ukrainy. W ich przypadku nie jest zatem potrzebna decyzja o spełnianiu wymogów przeciwpożarowych i o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych. Za zgodą wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dopuszczalne jest utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu niespełniającym warunków, o których mowa w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 72).
Firma ma lokal, który znajduje się w przyziemiu. Czy może w nim utworzyć żłobek dla dzieci pracownic?
Tak. Zgodnie z art. 28 ust. 2 specustawy ukraińskiej utworzenie odpowiednio żłobka lub klubu dziecięcego jest możliwe również przez podmiot inny niż gmina po uzyskaniu zgody odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wzór zgody określa odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Przedsiębiorstwo uruchomiło żłobek dla dzieci swoich ukraińskich pracownic na uproszczonych zasadach spec ustawy ukraińskiej we własnych pomieszczeniach biurowych. Czy przysługuje mu dotacja? Czy jest to taka sama dotacja jak w przypadku dziecka uczęszczającego do żłobka?
Tak, na takie dzieci uczęszczające do placówek w firmach również przysługuje dotacja, o której mowa w art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Zgodnie z tym przepisem podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.
Dotacja ta nie jest zatem obligatoryjna w tym znaczeniu, że gmina nie ma obowiązku podjęcia ustalającej ją uchwały. Jeżeli jednak w danej gminie już obowiązuje uchwała w sprawie dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych, to obejmie ona z mocy prawa również jednostki utworzone dla dzieci z Ukrainy, w tym żłobki utworzone w pomieszczeniach biurowych dla pracowników pochodzących z Ukrainy.
A zatem jakich wymogów konkretnie nie trzeba spełniać? Wymagania opisane w przywołanym rozporządzeniu w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, są bardzo rozbudowane. Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, musi znajdować się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania z przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu mają spełniać następujące warunki:
1) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące;
2) okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
W lokalu i na drogach ewakuacyjnych z tego lokalu mają być spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal i te drogi się znajdują, w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi. Zgodnie z par. 2 rozporządzenia lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie mają spełniać następujące warunki:
1) powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od trzech do pięciorga dzieci wynosi co najmniej 16 mkw.; w przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 mkw., jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 mkw., jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
2) wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
a) podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości,
b) ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych itd.
Nie ma tu oczywiście potrzeby przytaczania wszystkich przepisów rozporządzenia, gdyż same wymogi dotyczące wyposażenia liczą ponad 20 punktów. Natomiast już na przykładzie wyżej przywołanych przepisów widać, że lokal przeznaczony na potrzeby żłobka lub klubu dziecięcego musi spełniać rygorystyczne wymogi przeciwpożarowe, mieć odpowiednią powierzchnię i wyposażenie. Żaden z tych obowiązków nie musi jednak zostać spełniony, jeżeli podmiot, który chce utworzyć żłobek lub klub dziecięcy, uzyska na to zgodę wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Zmiana przebiegu procedury
Specustawa ukraińska zmienia też w praktyce przebieg procedury. Zgodnie z art. 28 ust. 3 specustawy wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawierać musi zgodę wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oznacza to zatem, że nie skorzystano z możliwości jeszcze dalszego uproszczenia procedury (prościej byłoby, gdyby samo złożenie wniosku o założenie jednostki było równoznaczne z wystąpieniem o zgodę). Obecnie zgoda wójta (burmistrza, prezydenta miasta) musi zostać uzyskana w pierwszej kolejności, a jej pozyskanie oznacza, że lokal, w którym zostanie utworzony żłobek lub klub dziecięcy, nie musi spełniać wymogów przeciwpożarowych – co z kolei wyłącza obowiązek posiadania wspomnianych decyzji w tej sprawie, spełniania wymogów sanitarnych czy innych, określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Uproszczona procedura założenia żłobka czy klubu dziecięcego jest zatem dwuetapowa.
Etap 1. Podmiot chcący utworzyć taką jednostkę najpierw występuje o zgodę na jej założenie w lokalu niespełniającym opisanych warunków, przy czym wzór zgody określa odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a więc w każdej gminie wzór ten może wyglądać inaczej.
Etap 2. Dopiero po uzyskaniu zgody organu wykonawczego gminy podmiot składa wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i dołącza do niego zgodę wójta. Nie ma zatem potrzeby posiadania i dołączenia do wniosku decyzji przeciwpożarowych i sanitarnych, co stanowi istotne ułatwienie w zakładaniu jednostki.
Limity wieku i liczby dzieci też uchylone
Specustawa ukraińska wprowadza też inne ułatwienia dla przedsiębiorców chcących prowadzić żłobek lub klub dziecięcy dla uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy w przypadku, gdy jednostki te są prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wyrazić zgodę na odstąpienie od każdego z warunków określonych w art. 7 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1‒3 oraz art. 38 ust. 1 i 1a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.
O jakie odstąpienia chodzi? W art. 7 określony został minimalny wiek dziecka obejmowanego opieką. Zgodnie z tą regulacją:
  • opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia;
  • opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia jednego roku życia.
Ponadto przepis ten wprowadza limit miejsc dzieci w klubie dziecięcym, których nie może być więcej niż 30.
Zniesienie tych limitów oznacza, że za zgodą organu wykonawczego gminy opieka w klubie dziecięcym może być sprawowana nad dziećmi mającymi mniej niż rok życia oraz że liczba miejsc w klubie dziecięcym może być większa niż 30. Klub dziecięcy organizowany dla uchodźców z Ukrainy może zatem przyjąć np. 40, a nawet więcej dzieci. Tu należy poczynić istotne zastrzeżenie, że opisywane ułatwienia nie dotyczą wszystkich klubów, ale wyłącznie tych organizowanych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Nie jest zatem dopuszczalne stosowanie opisywanych ułatwień w przypadku tworzenia jednostek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w zwykłym trybie, a więc dla dzieci niebędących uchodźcami.
Opiekunów może być mniej
Ponadto zniesione są limity dzieci przypadających na jednego opiekuna. Zgodnie z art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech jeden opiekun może sprawować opiekę:
1) w żłobku – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci;
2) w klubie dziecięcym – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
Specustawa ukraińska znosi te limity za zgodą organu wykonawczego gminy. Zniesiony zostaje również wymóg zatrudnienia przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci.
Żłobek utworzył filię na uproszczonych zasadach w budynku niespełniającym limitów, ale liczba dzieci jest mała, są wolne miejsca. Czy teraz będzie mógł przyjąć dzieci inne niż dzieci uchodźców?
Nie. Wprowadzone w ramach specustawy ukraińskiej ułatwienia dotyczą wyłącznie tych klubów i żłobków, które są organizowane dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. Tym samym do takich miejsc nie mogą być przyjmowane dzieci inne niż te, które objęte są ustawą, a więc obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r.
Wójt na straży bezpieczeństwa
Zgoda wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na zniesienie przywołanych limitów jest wydawana w trybie art. 38 ust. 5 w zw. z ust. 3 specustawy ukraińskiej, co oznacza, że również powinna zostać uzyskana przez złożeniem wniosku o wpis żłobka czy klubu dziecięcego do rejestru, a sam wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dołączoną zgodę, podobnie jak to jest w przypadku zgody na prowadzenie jednostki w lokalu niespełniającym wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych.
Wydając zatem obydwie te zgody, wójt zezwala na prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego dla uchodźców z Ukrainy w lokalu, który nie spełnia wymagań określonych dla jednostek tworzonych w zwykłym trybie, jak również zgadza się na to, że może on nie dysponować personelem wymaganym od jednostek tworzonych poza specustawą.
Zgoda organu wykonawczego gminy jest zatem jedynym środkiem bezpieczeństwa, który ma zagwarantować tworzenie żłobków w lokalach o niższym standardzie, ale nie na tyle niskim, aby bezpieczeństwo dzieci było zagrożone. Warto jednak zwrócić uwagę, że przepisy określające wymogi stawiane przed żłobkami mają na celu standaryzację jakości pracy tych jednostek, wszystkie bowiem muszą spełniać te same, niemałe zresztą, wymagania. Tymczasem oddanie do decyzji wójta możliwości zrezygnowania z tych wymagań oznacza likwidację tych standardów dla dzieci z Ukrainy. Wziąwszy pod uwagę szczególną sytuację, jest to oczywiście uzasadnione, jednak problem w tym, że w każdej gminie wymagania stawiane przez wójta, który ostatecznie decyduje, który lokal może zostać żłobkiem, mogą być całkowicie inne.
Jak długo będzie mógł działać żłobek powołany na uproszczonych zasadach – bez opinii straży pożarnej i sanepidu potwierdzających spełnienie wymaganych standardów?
W tym zakresie przepisy specustawy nie przewidują jakichkolwiek terminów.
Rozwiązania ze specustawy dla przedszkoli
Specustawa ukraińska wprowadza ułatwienie również dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dotyczące tworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć. Przy użyciu prostszej procedury mogą je uruchamiać nie tylko samorządy, lecz także inne niż samorząd osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące publiczne lub niepubliczne przedszkola lub szkoły. Zgodnie z art. 51 ust. 6 specustawy utworzenie przez te podmioty innych lokalizacji zajęć wymaga zawarcia porozumienia z jednostką samorządu będącą organem rejestrującym daną szkołę czy przedszkole.
Specustawa umożliwia przyspieszenie utworzenia drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć przedszkolnych, skraca bowiem czas na wydanie opinii kuratora oświaty. Ponadto ustawa skraca czas na wydanie opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czyli opinii dodawanych do wniosku o zmianę wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Zarówno opinia kuratora, jak i inspektora sanitarnego i komendanta PSP jest wydawana w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku osoby chcącej utworzyć drugą lokalizację prowadzenia zajęć.
Warto również zauważyć, że wydane na podstawie art. 59 specustawy rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645) daje prawo zwiększenia w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci w oddziale przedszkola o trzech uczniów z Ukrainy, co w sumie daje możliwość prowadzenia oddziałów 28-osobowych.
Dziecko z Ukrainy rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola 15 marca. Czy na nie przysługuje dotacja za marzec czy dopiero od kwietnia?
Jest to uzależnione od rozwiązań przyjętych w uchwale rady gminy, podjętej na podstawie art. 38 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2245). Zgodnie z tym przepisem uchwała określa m.in. termin przekazania informacji o liczbie uczniów. Jeżeli zatem informacja ta jest np. przekazywana według stanu na 5 marca, to uczeń, który rozpoczął uczęszczanie do przedszkola 15 marca, nie będzie w niej ujęty.