Obywatele Ukrainy lub obywatele Polsce wjeżdżający do naszego kraju z terytorium Ukrainy mają prawo do zatrudnienia jako nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi na polskich uczelniach. Oczywiście przy zachowaniu odpowiednich wymogów.

Zatrudnienie jako nauczyciel akademicki - obywatel polski albo obywatel Ukrainy który wjechał z terenu Ukrainy

Obywatel polski, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy albo obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zatrudnienie jako pracownik naukowego w PAN

Obywatel polski, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy albo obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracował w charakterze pracownika naukowego na terytorium Ukrainy, oraz ma odpowiedni tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w jednostkach naukowych oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie przepisów specustawy ukraińskiej także pracownik naukowy w instytucie na analogicznych zasadach może zostać zatrudniony w polskim instytucie bez przeprowadzenia konkursu. Identycznie rzecz ma się w odniesieniu do osób zatrudnianych na stanowiskach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz- czytamy w ustawie.