Lex Czarnek, bo tak została nazwana nowela ustawy z 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), zawierała wiele zmian, które miały zwiększać kompetencje organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Przewidywały one m.in., że jeśli dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora, ten będzie mógł go wezwać do złożenia wyjaśnień. Gdyby dalej się do nich nie stosował, kurator miałby prawo wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w trakcie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Natomiast w przypadku, gdyby samorząd odmówił i nie odwołał dyrektora, wtedy powierzenie mu stanowiska wygasałoby po 14 dniach od złożenia wspomnianego wniosku.
Inną krytycznie ocenianą zmianą była ta zmierzająca do zwiększenia nadzoru nad zajęciami dodatkowymi prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Ustawa w tym zakresie zakłada, że dyrektor przed ich rozpoczęciem będzie miał obowiązek uzyskać szczegółowe informacje na temat tych zajęć oraz wykorzystywanych na nich materiałów i uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty co do możliwości przeprowadzenia ich przez daną organizację. Co więcej, do tego, aby uczniowie mogli brać w nich udział, miała być wymaga pisemna zgoda rodziców.