1294,4 zł – tyle wyniesie kryterium dochodowe, które będzie uprawniało do uzyskania stypendium socjalnego na studiach. Tak wynika z informacji DGP.

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) potwierdza, że trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm., dalej PSWiN).

– W ramach proponowanych zmian dotyczących świadczeń dla studentów ministerstwo zmierza do ujednolicenia w skali kraju kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium socjalnego, a także podniesienia jego wysokości – informuje Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEiN.

Obecnie z art. 87 ust. 2 PSWiN wynika, że to rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne. Próg ten nie może być jednak niższy niż 780 zł i nie wyższy niż 1051,7 zł (netto).

MEiN zamierza zlikwidować dolny próg, a górny podnieść o 242,7 zł. Oznacza to również, że o wysokości progu nie decydowałby już rektor w porozumieniu ze studentami.

– Projektowana jest możliwość wprowadzenia od roku akademickiego 2022/2023 jednakowego dla wszystkich studentów kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne – dodaje Ostrowska.

Podwyższenie progu spowoduje, że więcej osób będzie mogło otrzymać wsparcie finansowe w trakcie kształcenia na studiach. Obecnie świadczenia otrzymuje coraz mniej studentów. W roku akademickim 2020/2021 stypendia socjalne pobierało zaledwie 79,4 tys. osób, czyli ok. 22 tys. mniej niż rok wcześniej.

Propozycja resortu edukacji pozwoli zahamować ten spadek.