– Wymogi stawiane rektorowi uczelni niepublicznej nie obejmują posiadania przez niego stopnia ani tytułu naukowego. W ten sposób może dochodzić do obsadzania stanowisk rektorskich osobami nieposiadającymi żadnego dorobku naukowego – zauważa w interpelacji Kazimierz Matuszny, poseł PiS.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) rektorem uczelni niepublicznej może być osoba, która: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem ani karana karą dyscyplinarną, nie współpracowała z bezpieką oraz posiada wykształcenie wyższe. Natomiast kandydat na rektora uczelni publicznej powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz nie mieć ukończonych 67 lat w dniu rozpoczęcia kadencji.