Zdaniem Michała Wójcika, odpowiedzialnego za projekt, należy podjąć niezwłoczne działania legislacyjne, zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność dyrektorów osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich.

Luka ta ma polegać na tym, że przepisy, zdaniem MS, sprowadzają rolę dyrektora szkoły do czynności zarządczych.

Reklama

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że zdaniem jej twórców dyrektorzy odpowiadają jednocześnie za opiekę nad dziećmi. Dlatego dyrektorzy powinni „podejmować samodzielne decyzje dotyczące organizacji pracy w placówce w zgodzie z oczekiwaniami pracowników i standardami świadczonych usług, a także w zakresie realizacji usług w placówce i oceny pracowników, a także podopiecznych”.

Jak podkreśla MS działalność osoby kierującej jednostką sprawującą pieczę nad dziećmi nie jest ograniczona wyłącznie do wykonywania czynności zarządczych i administracyjnych, ale związana jest również z szeroko pojętym sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Resort sprawiedliwości chce w związku z tym wprowadzić dwa typy czynu zabronionego. Pierwszy, podstawowy ma polegać na działaniu (przekroczenie uprawnień), jak i zaniechaniu (niedopełnienie obowiązków). Sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z kolei typ kwalifikowany (gdy następstwem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim będzie śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności) oznacza karę od 3 miesięcy do lat 5.

Jak czytamy w uzasadnieniu do zmiany w ustawie: „Czynność sprawcza określona jako działanie na szkodę małoletniego będzie polegać zarówno na działaniu (przekroczenie uprawnień), jak i zaniechaniu (niedopełnienie obowiązków). Sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3. Przekroczenie uprawnień oznacza podjęcie czynności wykraczającej poza zakres kompetencji danej osoby albo czynności bez podstawy faktycznej lub prawnej, natomiast zarzut niedopełnienia obowiązków będzie można postawić osobie kierującej jednostką organizacyjną w przypadku zaniechania wykonania obowiązku związanego z opieką i nadzorem nad małoletnim albo jego nienależytego wykonania, sprzecznego z istotą lub charakterem tego obowiązku.”