Od 31 maja do 22 grudnia 2021 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz średnich mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów – zgodnie z par. 10f nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 28 maja 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 983). Na klasę co do zasady ma przypadać 10 godzin. Dodatkowe lekcje mają pomóc w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć, czyli de facto w nadrobieniu zaległości powstałych w czasie nauki zdalnej. W budżecie państwa zarezerwowano na ten cel dodatkowe 187 mln zł.
Dopiero po wakacjach