Jak założył resort oświaty, celem tej nowelizacji jest zharmonizowanie systemu egzaminów zewnętrznych (sprawdzian po klasie 6., egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny) z trzech podstawowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki. Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; szczegółowe zmiany w systemie oceniania reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Maturalne przedmioty obowiązkowe i dodatkowe

Wzorem lat ubiegłych, egzamin maturalny będzie obejmować egzaminy z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Tak jak dotychczas, na liście przedmiotów obowiązkowych znajdują się : język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz języki mniejszości narodowych dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej. W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym.

Listę przedmiotów dodatkowych stanowią wszystkie przedmioty, dla których podstawa programowa określa zakres rozszerzony. Są to, jak w latach poprzednich: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Z listy przedmiotów dodatkowych skreślony zostaje przedmiot wiedza o tańcu. 

W części pisemnej egzamin z przedmiotów dodatkowych uczniowie będą pisać na poziomie odpowiadającym obecnemu rozszerzonemu, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. W przypadku, gdy uczeń zdecyduje się zdawać język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy, będzie go musiał zdawać na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. 

Natomiast do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy na poziomie dwujęzycznym –w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, będą mogli przystąpić wszyscy zdający, nie tylko – tak jak ma to miejsce obecnie – absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Od 2015 roku, abiturient będzie musiał obowiązkowo zdawać jeden przedmiot dodatkowy (do tej pory takiego obowiązku nie było). Ponadto, zgodnie z zainteresowaniami i wymogami rekrutacyjnymi uczelni, będzie mógł zdawać egzaminy z dodatkowych pięciu wybranych przedmiotów. Łącznie, abiturient może podejść do sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (obligatoryjnie do jednego). Co istotne, uczeń może do egzaminu z przedmiotu dodatkowego wybrać przedmiot, którego nie uczył się na poziomie rozszerzonym.


Egzamin ustny z języka polskiego

Egzamin ustny z języka polskiego podlega zdecydowanie największym modyfikacjom. Dotychczasowa jego forma – prezentacja - w 2015 roku zostanie zastąpiona egzaminem „sprawdzającym umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury: tekstem literackim, tekstem o języku lub tekstem ikonicznym”. Jak podkreślono w Uzasadnieniu do rozporządzenia, chodzi o „dowartościowanie w dydaktyce polonistycznej zaniedbanej umiejętności mówienia (nie: odtwarzania przyswojonego pamięciowo tekstu), niezbędnej w codziennej komunikacji”.

Nowa forma egzaminu pozwoli sprawdzić umiejętności analizy i interpretacji utworów literackich oraz innych tekstów kultury, a także – co szczególnie istotne – zweryfikuje faktyczną znajomość przeczytanych lektur.

Podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, uczeń losować będzie zadanie egzaminacyjne, składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia. Przez 15 minut będzie musiał przygotować odpowiedź i następnie w ciągu 10 minut zaprezentować ją komisji w formie monologu. Ostatnie 5 minut egzaminu przeznaczone będzie na rozmowę na temat tej wypowiedzi z członkami komisji .

Wypowiedź ucznia oceniana będzie według kryteriów holistycznych, a nie wg sztywnego klucza. Komisja oceni m. in. czy uczeń rozumie sens tekstu, potrafi określić problematykę utworu, porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich. Ocenie podlegać będzie także umiejętność mówienia (logicznie, spójnie), zgodnie z zasadami retoryki.

Tu przeczytasz o innych zmianach w nowym roku szkolnym 2014/2015>>

Pisemny egzamin z języka polskiego

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym nadal będzie składał się z dwóch części. W pierwszej konieczne będzie rozwiązanie testu, odpowiadając na pytania zamknięte i otwarte, ale uwaga, odnoszące się nie do jednego materiału, ale dwóch-trzech. W drugiej części należy napisać tekst własny. Istotna zmiana: matura 2015 już bez klucza oceniania. Zastąpi je ocenianie holistyczne. 

Przykładowe pytania, jakie mogą pojawić się na sprawdzianie i egzaminie maturalnym w 2015 r., opublikowano wraz z rozwiązaniami w informatorach CKE z poszczególnych przedmiotów.

Czas trwania egzaminów pisemnych

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (poziom podstawowy) będzie trwał 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego nowożytnego – 120 minut.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej (poziom rozszerzony) będzie trwał 180 minut, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym 180 minut. Egzamin z informatyki potrwa 210 minut.

30 procent nadal zalicza

Aby uzyskać maturę w 2015 r. abiturient będzie musiał - tak jak dotąd – uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Wyniki ustnego egzaminu maturalnego będą wyrażone w procentach, a w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, co pozwoli zdającym porównać swoje osiągnięcia z wynikami innych uczniów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2013 poz. 520)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej (Dz.U. 2012 poz. 977)