Maturzyści piszący w środę obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji i własności figur geometrycznych.

Opublikowany w środę przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusz zawierał 35 zadań, w tym 28 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych i z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

Część zadań wymagała znajomości pojęcia funkcji liniowej i umiejętności korzystania z ich własności, a także znajomości własności funkcji kwadratowej, np. znalezienia wartości funkcji określonej danym wzorem dla każdej liczby rzeczywistej różnej od 1, odnalezienia współrzędnych punktu należącego do wykresu funkcji określonej danym wzorem. Były także zadania z własności ciągów: arytmetycznego i geometrycznego.

Maturzyści musieli się wykazać znajomością figur geometrycznych, czyli m.in. cech podobieństwa trójkątów, własności kątów w trójkącie, twierdzenia o kącie wpisanym i opisanym w okręgu.

Część zadań zamkniętych dotyczyło np. obliczenia miary kąta między dwiema wysokościami równoległoboku.

Część z zadaniami otwartymi zaczęła się od nierówności kwadratowej. Trzeba było również rozwiązać zadanie dotyczące wyznaczenia wzoru funkcji liniowej przyjmującej daną wartość, rozwiązać równanie z jedną niewiadomą, a także obliczyć bok trójkąta z wykorzystaniem cech podobieństw trójkątów.

Zadanie otwarte z rachunku prawdopodobieństwa polegało na obliczeniu prawdopodobieństwa uzyskania podczas dwukrotnego rzucenia sześcienną kostką do gry sumy liczb wyrzuconych oczek równej 4, 5 lub 6.

Twórcy arkusza egzaminacyjnego najwyżej (na 5 punktów) ocenili zadanie z geometrii analitycznej, w którym trzeba było obliczyć współrzędne wierzchołka trójkąta, mając dane dwa inne jego wierzchołki, i równanie prostej przechodzącej przez ten wierzchołek.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 45 punktów: za każde zdanie, zależnie od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko maturzyści potrzebujący wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Do grupy przedmiotów wyboru należy m.in. matematyka na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w przyszłym tygodniu we wtorek.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Jeśli nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.