Sprawa dotyczyła obywatela państwa trzeciego.
Wystąpił on do konsula z wnioskiem o wydanie krajowej wizy długoterminowej w celu podjęcia w Polsce studiów magisterskich. Konsul odmówił. Cudzoziemiec wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który ją odrzucił. Wskazał, że z art. 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) wynika, iż sądy administracyjne nie są właściwe do rozpatrywania spraw wiz długoterminowych wydawanych przez konsulów.
Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym – czy obywatel państwa trzeciego, któremu odmówiono wizy długoterminowej i który nie może skorzystać ze swobodnego przemieszczania się po terytoriach innych krajów członkowskich, powinien mieć zapewnione prawo do skutecznego środka odwoławczego przed sądem.
TSUE uznał, że wizy długoterminowe są wydawane przez państwa członkowskie zgodnie z ich prawem krajowym, ponieważ unijny prawodawca nie przyjął żadnego aktu regulującego tryb i warunki ich wystawiania, w tym procedury odwoławczej.
– Wobec braku norm Unii w tej dziedzinie do wewnętrznego porządku prawnego każdego państwa członkowskiego należy uregulowanie szczegółowych zasad dotyczących środków prawnych mających na celu ochronę przysługujących uprawnień – wskazał TSUE.
Dodał jednak, że prawo Unii, a w szczególności art. 34 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich, nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia procedury odwoławczej od decyzji o odmowie wydania wizy w celu odbycia studiów. Jej szczegółowe zasady ustala każde państwo członkowskie, przy czym procedura ta musi gwarantować na pewnym etapie środek prawny przed sądem. To sąd krajowy musi jednak ocenić, czy wniosek o wydanie wizy w celu odbycia studiów podlega pod tę dyrektywę i jej wymogi czy też nie.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 marca 2021 r., sygn. akt C 949/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia