Część pedagogów, kończąc studia, nie uzyskuje uprawnień pedagogicznych, przez co nie może pracować w oświacie. Posłowie apelują o zmiany.

Obecnie przygotowanie pedagogiczne, które uprawnia do pracy w szkołach, posiadają absolwenci studiów na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Tych kwalifikacji nie mają osoby kończące inne specjalności wyodrębnione na pedagogice, np. resocjalizacja z profilaktyką uzależnień czy pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W związku z tym ich absolwenci mają ograniczone możliwości podjęcia pracy, ponieważ nie spełniają formalnych wymagań umożliwiających zatrudnienie np. w charakterze pedagoga czy wychowawcy świetlicy. W przypadku chęci podjęcia pracy w szkole muszą więc uzupełnić wykształcenie na dodatkowych studiach podyplomowych. Na problem ten zwróciła uwagę w interpelacji Klaudia Jachira, posłanka KO. Dlatego też spytała Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy planuje rozszerzenie programów studiów na wszelkich specjalnościach pedagogiki właśnie o przygotowanie pedagogiczne.
Resort jednak nie ma takich planów. Jak podkreśla Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MEiN, wszelkie działania dotyczące tworzenia studiów na określonym kierunku, w tym przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, pozostają w gestii uczelni i są autonomiczną decyzją jej władz. Placówki same oceniają swoje możliwości, analizują koszty, a także zapotrzebowanie rynku pracy. – Zatem uczelnie, prowadząc kształcenie na pedagogice, mogą w trakcie studiów na tym kierunku realizować przygotowanie pedagogiczne na każdej specjalności, a więc również np. w zakresach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna. Decyzja należy wyłącznie do uczelni – podkreśla wiceminister.
Zauważa również, że kierunek pedagogika przygotowuje do pracy nie tylko w systemie oświaty (w przedszkolach czy szkołach), ale także w innych instytucjach, np. placówkach systemu pieczy zastępczej, gdzie przygotowanie pedagogiczne nie jest wymagane.