Tak wynika z uwag zgłoszonych przez ten resort do projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Jego wydanie jest konieczne w związku z ostatnią nowelizacją ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). Jedna z wprowadzonych przez nią zmian dotyczy właśnie rejestrowania placówek i ma umożliwić dokonanie tego drogą elektroniczną.
W tym celu potrzebne jest opracowanie specjalnych druków, które zostaną umieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Takie formularze zostały określone w załącznikach do wspomnianego rozporządzenia.
Ministerstwo Gospodarki zauważa jednak, że w art. 28 ust. 1 ustawy żłobkowej widnieje wymóg złożenia pisemnego wniosku o zarejestrowanie.
– Stanowi to barierę w elektronizacji i pozostaje w sprzeczności z opiniowanym projektem rozporządzenia, które w swojej treści zawiera wzory druków – wskazuje Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki.
Ponadto podkreśla, że w przypadku procedury rejestrowania żłobka i klubu dziecięcego do treści wniosku powinno być wprowadzone oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji w formie elektronicznej wraz z aktywnymi polami, które umożliwiały jego złożenie i wskazanie adresu skrzynki odbiorczej.
Za wpisanie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru gmina pobiera opłatę
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach