Wójt może unieważnić procedurę wyboru kandydata na dyrektora szkoły z powodu nieprawidłowości, które mogły wpłynąć na wynik postępowania.
Organ prowadzący szkołę (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) czuwa nad prawidłowym przeprowadzeniem procedury konkursowej wyboru kandydata na dyrektora placówki. W tym celu powołuje komisję konkursową oraz sprawuje nadzór nad prawidłowością postępowania. Realizując ostatnią z wymienionych kompetencji, powyższy organ, zgodnie z par. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (dalej: rozporządzenie), zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego (pkt 1);
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków (pkt 2);
3) naruszenia tajności głosowania (pkt 3),
4) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu (pkt 4).
W praktyce powyższa kompetencja jest nadużywana przez organ prowadzący, któremu z różnych względów nie odpowiada kandydat na dyrektora wyłoniony przez komisję konkursową. W tym przypadku wójt unieważnia postępowanie z powołaniem się na zaistnienie „innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu”. Rozporządzenie przy tym nie podaje o jakie „inne nieprawidłowości” chodzi. Dla wyjaśnienia tego pojęcia pomocne zatem jest zapoznanie się z licznym orzecznictwem sądów administracyjnych w tym zakresie.

Nadzór nad procedurą

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 czerwca 2011 r. (sygn. akt I OSK 559/11, LEX nr 990264) wskazał, że w par. 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia chodzi o inne okoliczności niż wymienione w pkt 1–3. Oznacza to, że wadliwości związane z niedopuszczeniem kandydata do postępowania konkursowego, procedowaniem przez komisję konkursową bez wymaganej liczby członków i naruszeniem tajności głosowania nie mieszczą się w pojęciu wspomnianych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na wynik konkursu.
Omawiane pojęcie należy zatem odnosić do odmiennych zdarzeń, które wystąpiły w postępowaniu konkursowym i które należy łączyć z naruszeniem pozostałych uregulowań zawartych w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu wykonawczym. Pojęcie postępowania konkursowego trzeba przy tym rozumieć szeroko. Będzie to zatem zarówno procedura zmierzająca do powołania komisji mającej przeprowadzić właściwy konkurs, jak i postępowanie prowadzone już przez tę komisję w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Unieważnienie konkursu możliwe jest także – co do zasady – z powodu uchybień przy wyłanianiu komisji konkursowej.

Bezstronność

Przyczyną unieważnienia procedury wyboru kandydata na dyrektora szkoły w praktyce jest podważenie obiektywizmu (bezstronności) członka komisji. Do takiej przyczyny unieważnienia konkursu sądy administracyjne podchodzą bardzo ostrożnie. Wynika to z tego, że rozporządzenie nie reguluje kryteriów doboru członków komisji. Poza tym należy podkreślić, że to właśnie organ prowadzący szkołę powołuje komisję. Zatem niezasadne jest unieważnienie konkursu z powoływaniem się przez ten organ na brak bezstronności członka komisji. [przykład]

Ważne argumenty

Zdaniem szczecińskiego sądu administracyjnego, zgodnie z wyrokiem z 19 stycznia 2011 r. (sygn. akt II SA/Sz 773/10), nieprawidłowością, która może mieć wpływ na wynik konkursu, jest niepotwierdzenie przez wszystkich członków komisji przebiegu konkursu.
Z par. 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia wynika, że unieważnienie konkursu na tej podstawie powinno nastąpić, jeżeli po pierwsze stwierdzono nieprawidłowości w szeroko rozumianym postępowaniu konkursowym, a po drugie ustalono, że nieprawidłowości te mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Obie te przesłanki muszą przy tym zachodzić jednocześnie.
Ustalenia, czy takie okoliczności miały miejsce, i ich ocena należą do organu prowadzącego szkołę, ale nie mogą mieć charakteru dowolnego i arbitralnego. Powinny być należycie uargumentowane w uzasadnieniu zarządzenia o unieważnieniu konkursu (wyrok WSA w Warszawie z 23 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 2110/12).

Uprawdopodobnienie okoliczności

Wójt unieważnił konkurs na dyrektora szkoły oraz zarządził ponowne przeprowadzenie procedury wyboru. W uzasadnieniu zarządzenia organ stwierdził, że wpłynęły do niego dwa protesty (rodziców i części rady pedagogicznej), w których wskazano, że w pracach komisji konkursowej uczestniczył jeden z członków komisji, którego matka została zatrudniona przez dyrektor szkoły, a jednocześnie kandydatkę do pełnienia tej funkcji. Fakt ten zdaniem protestujących może budzić wątpliwości co do jego bezstronności i obiektywizmu członka komisji. Zarządzenie zostało zaskarżone przez kandydatkę na dyrektora do sądu. Ten stwierdził nieważność aktu wydanego przez wójta. Sąd wskazał, że samo kwestionowanie obiektywizmu prawidłowo powołanego członka komisji nie wystarcza do uznania, że jego wybór i udział w pracach komisji stanowiły nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Organ musi bowiem uprawdopodobnić istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności członka komisji.

Podstawa prawna
Par. 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 z późn. zm.).