Szef placówki oświatowej rozwiązał stosunek pracy z nauczycielką mianowaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Może tak postąpić w razie zmian organizacyjnych spowodowanych zmniejszeniem liczby klas lub planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć. Wtedy umowa zawarta z pracownikiem ulega rozwiązaniu lub zostaje on przeniesiony w stan nieczynny. W opisywanej sprawie nauczycielka w tym czasie przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.

Zatrudniona od decyzji dyrektora odwołała się do sądu I instancji i żądała przywrócenia do pracy. Ten uznał, że przebywanie na urlopie zdrowotnym nie stoi na przeszkodzie w rozwiązaniu stosunku pracy. W efekcie oddalił żądanie zwolnionej.

Sprawa trafiła do sądu II instancji. Nauczycielka w pozwie argumentowała, że wypowiedzenie umowy w okresie ochronnym jest sprzeczne z orzeczeniami Sądu Najwyższego (SN) o sygn. akt II PK 54/2010 oraz I PRN 70/96.

Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i przywrócił ją do pracy na poprzednich warunkach. W uzasadnieniu wskazał, że urlop dla poratowania zdrowia jest bezwzględnym prawem nauczyciela. Dodatkowo przedłożenie przez niego orzeczenia lekarskiego o konieczności udzielenia takiego wolnego jest wiążące dla dyrektora szkoły.

Pełnomocnik szefa placówki oświatowej wyniósł skargę kasacyjną do SN.

Zdaniem SN prawo nauczyciela do przywrócenia pełnej zdolności do pracy – przez powstrzymanie się od wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – nie może naruszać ustawowego obowiązku dyrektora szkoły. Zarządzający nią powinien mieć możliwość dostosowania stanu zatrudnienia do aktualnego rozmiaru zadań szkoły, wynikającego wprost z art. 20 ust. 1 karty. SN wskazał, że ustawodawca nie zaakcentował nadrzędnego charakteru dobra chronionego w postaci urlopu zdrowotnego dla nauczycieli. A przecież nic nie stało na przeszkodzie, aby ten przywilej objąć podobnymi rozwiązaniami, jak w odniesieniu do ochrony macierzyństwa. W tym bowiem przypadku ochrona stosunku pracy jest jednoznacznie przesądzona przez ustawodawcę.

SN zaznaczył też, że na podstawie uchwały sądu w składzie siedmiu sędziów z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PZP 1/13), orzeczono, że złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z niego nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 karty.

SN uchylił zaskarżony wyrok SN.

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2013 r., sygn. akt. II PK 215/12.