Publikujemy odpowiedzi z matury z historii na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny rozwiązał: Bartłomiej Marcińczak – nauczyciel historii w Akademickim Ośrodku Kształcenia.
pdf icon Matura 2013. Arkusz: historia, poziom podstawowy
pobierz plik

Zadanie 1

Poprawna odpowiedź

A. Styl dorycki

B.

- głowica kolumny w kształcie spłaszczonej poduszki

- kolumna stała bezpośrednio na podłożu (brak bazy, podstawy kolumny).

Zadanie 2

Poprawna odpowiedź

A. Kłótnie między państwami greckimi o władzę

B. 4. Sparty

C. 1. Cheroneą

D. Aleksander Wielki lub Aleksander Macedoński.

Zadanie 3

Poprawna odpowiedź

Wzniesienie piramidy Cheopsa w Egipcie - A

Pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona - B

Zadanie 4

Poprawna odpowiedź

A. Triumf

B. II wojna punicka - X

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź

1. F

2. F

5. F

Zadanie 6

Poprawna odpowiedź

3. Państwo Justyniana Wielkiego w roku jego śmierci.

Zadanie 7

Poprawna odpowiedź

3. Temidę

Uzasadnienie - Temida była boginią uosobieniem sprawiedliwości a jej atrybutami były: waga i miecz, które są widoczne w rękach ukazanej postaci.

Zadanie 8

Poprawna odpowiedź

A.

- papież

- cesarz bizantyjski

- król Franków

B. Karol Wielki

C. Cesarz Rzymski

Zadanie 9

Poprawna odpowiedź

1. Mieszko I

2. Bolesław Chrobry

3. Bolesław Śmiały

4. Władysław Łokietek

5. Kazimierz Wielki

Zadanie 10

Poprawna odpowiedź

A.

- Głogowianie chcieli zawrzeć pokój

- Głogowianie chcieli umocnić gród w niektórych miejscach

B. 3. Bolesław Krzywousty

C. Gall Anonim ocenił postawę cesarza negatywnie, gdyż wg niego, cesarz złamał słowo dane obrońcom grodu, że wyda zakładników, nawet gdy obrońcy postanowią walczyć

Zadanie 11

Poprawna odpowiedź

A. Prawo składu

B. Ten przywilej umożliwiał kupcom krakowskim pośrednictwo w handlu, dzięki czemu Kraków stał się ważnym miejscem wymiany handlowej

Zadanie 12

Poprawna odpowiedź

A. 2. Stefana Batorego

B. Artykuły Henrykowskie

C. Francja

Zadanie 13

Poprawna odpowiedź

A. Barbara

B. Jan II Zygmunt

C. Nie miały tych samych rodziców - wprawdzie ich ojcem był Zygmunt Stary, ale matką Izabeli była Bona Sforza a matką Jadwigi była Barbara - były więc siostrami przyrodnimi.

Zadanie 14

Poprawna odpowiedź

A. Potop szwedzki

B. Szwedzi nie zdobyli klasztoru

C. Przytoczony tekst świadczy o religijności obrońców - Szwedom, wg autora tesktu, pomagał zły duch (Szatan), w którego pokonaniu (wymienione są egzorcymy) pomógł obrońcom Bóg.

Zadanie 15

Poprawna odpowiedź

A. 2. rozbicia dzielnicowego w Polsce

B. 3. wybierano posła i sporządzano dla niego instrukcje

C.

1. Habsburgowie

2. Wettinowie

3. Romanowowie

D. Powstanie Styczniowe

E. Holocaust - zagłada Żydów w wyniku prowadzonej przez III Rzeszę polityki narodowościowej

F.

1. barok

2. gotyk

3. romanizm

Zadanie 16

Proponowana odpowiedź

Na ilustracjach ukazane są 3 stany Francji - proponowane zmiany zakładają równomierne rozłożenie podatków, co widać na rycinie 2. gdzie przedstawiciele trzech stanów (chłop/mieszczanin, duchowny i szlachcic) wspólnie dźwigają ciężary publiczne, w przeciwieństwie do ryciny 1. gdzie cały ciężar państwa (a więc im podatków) spoczywa na mieszczaninie, którego przygniatają duchowny i szlachcic.

Zadanie 17

Proponowana odpowiedź

Opinia - przeciwnik konfederacji targowickiej

Argumenty

- poświęcenie dobra publicznego dla własnego zysku

- sprowadzenie ucisku na Polskę - wprowadzenie do niej wojsk rosyjskich.

Zadanie 18

Poprawna odpowiedź

A. 2. 1846

B.

2. F

3. F

Zadanie 19

Poprawna odpowiedź

A. Wiosna Ludów

B. 3. likwidacji władzy absolutnej

C. 4. w zaborach - pruskim i austriackim

Zadanie 20

Poprawna odpowiedź

1. zabór austriacki

2. zabór rosyjski

3. zabór pruski

Zadanie 21

Poprawna odpowiedź

A. Turcja

B.

- zyski gospodarcze dla firm niemieckich

- Niemcy mogą uzyskać wpływy polityczne w Turcji

C. 3. Samuel Morse

Zadanie 22

Proponowana odpowiedź

- gdyby Francja ujęła się za Polkami w zaborze pruskim, mogłoby to wywołać represje w stosunku do Francuzów mieszkających w Alzacji i Lotaryngii

- oraz mogłoby to zaszkodzić sojuszowi francusko-rosyjskiemu, gdyż problem represji wobec Polaków dotyczył również zaboru rosyjskiego.

Zadanie 23

Proponowana odpowiedź

Nazwa procesu gospodarczego - rewolucja przemysłowa

Argumenty

- wzrosła liczba osób zatrudnionych w przemyśle (z 29,7 do 46,4%) a spadła liczba zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (z 35,9 do 8,3%)

- wzrosła liczba osób zatrudnionych w handlu i transporcie (z 11,2 do 21,5%), co miało związek z potrzebą sprzedaży i przewozu wyprodukowanych towarów

Zadanie 24

Poprawna odpowiedź

A. Austro-Węgry

B. Trójprzymierze

C. Zamach w Sarajewie był bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej

Zadanie 25

Poprawna odpowiedź

A. Józef Beck stosował koncepcję równowagi, zakładającą posiadanie takich samych stosunków z dwoma sąsiadującymi państwami - III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, co miało doprowadzić do uniknięcia konfliktu

B.

- nr 1 oznaczono Józefa Stalina

- nr 2 oznaczono Adolfa Hitlera


C. Polityka Józefa Becka nie zabezpieczyła interesów Polski, gdyż III Rzesza i ZSRR we wrześniu 1939 roku zaatakowały i zlikwidowały państwo polskie

Zadanie 26

Poprawna odpowiedź

A. 1. Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem

B. Tak mogło, gdyż na 444 posłów w Sejmie posiadało większość bo aż 247 posłów

C. Dlatego, żeby z życia politycznego Polski wyeliminować liderów opozycji parlamentarnej tj. Centrolewu, które to ugrupowanie zagrażało władzy sanacji

D. 4. Wincenty Witos

Zadanie 27

Poprawna odpowiedź

1. Narwik A

2. Tobruk D

3. Lenino B

Zadanie 28

Proponowana odpowiedź

- w tekście wspomniany jest plan 6-letni

- ukazanie Polski jako ludowej ojczyzny

Zadanie 29

Poprawna odpowiedź

A. 1956

B. 3. Władysław Gomułka

C. W obu państwach utrzymał się system dominacji Związku Radzieckiego

Zadanie 30

Poprawna odpowiedź

A. Charles de Gaulle

B. Nienaruszalność polskich granic zachodnich

Zadanie 31

Poprawna odpowiedź

- Polska

- Jugosławia