Publikujemy odpowiedzi z matury z geografii na poziomie rozszerzonym. Arkusz egzaminacyjny rozwiązała Agnieszka Ogrodowczyk – nauczyciel geografii w Akademickim Ośrodku Kształcenia.
pdf icon Matura 2013. Geografia: mapa
pobierz plik

Zadanie 1

Poprawna odpowiedź:

Duś
Nidzkie
Skarp

Zadanie 2

Proponowane odpowiedzi:

1. Miejscowość Ukta posiada bardziej rozbudowaną bazę gastronomiczną
2. W miejscowości Ukta znajduje się kąpielisko
3. W miejscowości Ukta znajdują się obiekty zabytkowe

Zadanie 3

Proponowane odpowiedzi:

1. Szlak kajakowy rzeki Krutyni przebiega przez obszary chronione
2. Szlak przebiega przez tereny o zróżnicowanej, młodoglacjalnej rzeźbie
3. Szlak przebiega przez tereny zalesione (Puszcza Piska)

Zadanie 4

Proponowane rozwiązanie:

Obliczenia
1 cm – 0,6 km
10 mm – 0,6 km
100 mm2 – 0,36 km2
98 mm2 – X km2
X = (98 mm2 x 0,36 km2)/100 mm2
X = 0,35 km2





Powierzchnia jeziora 0,35 km2

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź: C

Zadanie 6

Proponowane odpowiedzi:

1. Misa jeziora ma wydłużony kształt
2. Jezioro jest stosunkowo płytkie
3. Linia brzegowa jest silnie rozwinięta
4. Brzegi jeziora są dość wysokie i strome


Zadanie 7

Proponowane odpowiedzi:

Pole mapy: D2
Uzasadnienie: O silnej erozji bocznej świadczy kręty bieg rzeki w polu D2

Zadanie 8

a)
Proponowane rozwiązanie:

Obliczenia
Φ = 90° - 36°17'
Φ = 53°43'

Pomiaru wysokości Słońca w momencie górowania dokonano: C

b)
Poprawna odpowiedź: 23°27'

c)
Poprawna odpowiedź: A, C

Zadanie 9

Proponowane odpowiedzi:

1. Ograniczona zostanie możliwość zabudowywania gruntów położonych nad jeziorami
2. Ograniczone zostaną możliwości gospodarowania na terenie Parku

Zadanie 10

Poprawne odpowiedzi:

A – porfir
B – brekcja
C – andezyt
D – piaskowiec


Zadanie 11

Poprawne odpowiedzi:

Położenie między 49º00′a 54º50′ szerokości geograficznej północnej – C
Położenie między 14º07′a 24º09′ długości geograficznej wschodniej – D

Zadanie 12

Poprawne odpowiedzi: P, F, P, F, P

Zadanie 13

Poprawne odpowiedzi:

A – karbon
B – holocen
C – kreda
D – plejstocen


Zadanie 14

Proponowana odpowiedź:
Grzbiety śródoceaniczne powstają w strefach ryftowych, tzn. tam, gdzie płyty litosfery odsuwają się od siebie. W tym miejscu powstaje szczelina, którą na dno występuje z wnętrza Ziemi magma. Zastygając tworzy ona grzbiety śródoceaniczne.

Zadanie 15

Proponowana odpowiedź:
Wzrost rocznej amplitudy temperatury następuje w kierunku wschodnim, wraz z malejącym wpływem Oceanu Atlantyckiego i wzrostem kontynentalizmu.

Zadanie 16

Poprawne odpowiedzi:
a)
Wykres C

b)
Zwierzęta: antylopy gnu
Drzewa: baobaby

Zadanie 17

Poprawne odpowiedzi:
A – 3
B – 4
C – 1


Zadanie 18

Proponowana odpowiedź:
Jest to wybrzeże szkierowe, które powstaje w wyniku zalania przez wody morskie pagórkowatej rzeźby polodowcowej.

Zadanie 19

Poprawne odpowiedzi:

a)
Lodowiec górski
Formy rzeźby
- Akumulacyjne: morena boczna
- Erozyjne: dolina zawieszona, kocioł lodowcowy



Wody fluwioglacjalne
Formy rzeźby
- Akumulacyjne: sandr, kem
- Erozyjne: pradolina


b)
A, E

Zadanie 20

Poprawne odpowiedzi: B, A, D, C

Zadanie 21

Poprawne odpowiedzi: F, P, P

Zadanie 22

Poprawne odpowiedzi:
A – 4
B – 3
C – 1


Zadanie 23

Proponowana odpowiedź:
Przybrzeżny upwelling u wybrzeży Ameryki Południowej polega na występowaniu zimnego prądu Peruwiańskiego z głębszych partii oceanu do wód powierzchniowych, co powoduje ich ochłodzenie.

Zadanie 24

Proponowane odpowiedzi:

Cecha: występowanie upwellingu
Uzasadnienie znaczenia: zimniejsza woda jest lepiej natleniona, co daje lepsze warunki dla bytowania organizmów żywych

Cecha: obszary mieszania się wód (prądów) ciepłych i zimnych
Uzasadnienie znaczenia: większa ilość pokarmu dla gatunków wodnych

Zadanie 25

Proponowane odpowiedzi:

Województwo o najkorzystniejszych warunkach dla uprawy pszenicy i buraków cukrowych – A
Uzasadnienie – są to rośliny uprawne o wysokich wymaganiach glebowych, a w województwie A jest najwięcej dobrych gleb – I i II klasy bonitacyjnej

Województwo o najkorzystniejszych warunkach dla chowu bydła – C
Uzasadnienie – duże powierzchnie użytków zielonych (pastwiska)

Zadanie 26

Poprawne odpowiedzi:
A – pszenica
B – żyto
C – kukurydza


Zadanie 27

Proponowane odpowiedzi:

a)
Wysoki poziom feminizacji miast województwa łódzkiego wynika m.in. z rozwoju w tym regionie w okresie powojennym przemysłu włókienniczego, który wpływał na imigrację kobiet, poszukujących pracy poza rolnictwem.

b)
Obliczenia
60222-29546 = 30676
30676 kobiet – 29546 mężczyzn
X kobiet – 100 mężczyzn
X = 103,8
Współczynnik feminizacji 103,8





Zadanie 28

Proponowane odpowiedzi:

a)
Miasta 10,6
Wieś 11,4

b)
1. Większa aktywność zawodowa kobiet w miastach
2. Bardziej konsumpcyjny styl życia w miastach
3. Bardziej tradycyjny model rodziny na wsi


Zadanie 29

Proponowane odpowiedzi:

Kraj A
1. wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym (emerytów) – obciążenie dla budżetu państwa
2.spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w wyniku małej liczby urodzeń – wpłynie na redukcję liczby osób w wieku produkcyjnym w kolejnych latach (ubytek siły roboczej)

Kraj B
1. wysoka liczba urodzeń – problemy z zapewnieniem odpowiednich warunków życia dla dużej liczby dzieci
2. problemy w zakresie edukacji i ochrony zdrowia w efekcie wzrastającej liczby dzieci

Zadanie 30

Poprawne odpowiedzi:
Kaszmir – hinduiści i muzułmanie
Była Jugosławia – katolicy, muzułmanie, prawosławni
Irlandia Północna – katolicy i protestanci


Zadanie 31

Proponowane odpowiedzi:

a)
1. Spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi przemysłu
2. Rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu, powodujący bezrobocie technologiczne oraz wzrost znaczenia usług

b)
1. Spadek bezrobocia
2. Wzrost dochodów społeczeństwa

Zadanie 32

Proponowane odpowiedzi:
1. konieczność zastąpienia ropy naftowej innymi źródłami energii, w tym odnawialnymi.
2. wzrost cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych.
3. wzrost kosztów transportu, prowadzący do wzrostu cen towarów i usług.


Zadanie 33

Poprawne odpowiedzi:

Osobliwości przyrodnicze – A, C
Ośrodki pielgrzymkowe – D, F
Zamki – B, E

Zadanie 34

a)
Proponowane odpowiedzi:
1. Jednym z ważnych partnerów handlowych USA są Chiny, z których sprowadzane są towary produkowane przy udziale taniej siły roboczej
2. Ważnymi partnerami USA są również ich najbliżsi sąsiedzi – Kanada, Meksyk – m.in. dzięki zniesieniu ceł we wzajemnej wymianie handlowej


b)
Poprawna odpowiedź: B

Zadanie 35

Poprawne odpowiedzi:

2011
1938
1980

Zadanie 36

a)
Poprawne odpowiedzi:
Ceuta – Hiszpania – D
Gibraltar – Wielka Brytania – C


b)
Proponowane odpowiedzi:

Terytorium zależne
Korzyść społeczno-ekonomiczna: Przynależność do wysoko rozwiniętego państwa może wpływać pozytywnie na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kraj posiadający terytorium niesamodzielne
Korzyść polityczna: Możliwość sprawowania kontroli nad często odległymi zakątkami kuli ziemskiej, ograniczenie wpływów innych państw na tych terenach