Publikujemy odpowiedzi do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym. Rozwiązania testów i przykładowe odpowiedzi przygotowali Anna Franas i Bartłomiej Marcińczak – nauczyciele wiedzy o społeczeństwie w Akademickim Ośrodku Kształcenia.
pdf icon Matura 2013. Arkusz: wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy
pobierz plik

EGZAMIN MATURALNY
WOS

MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY

Zadanie 1

A
Poprawna odpowiedź P

B
Poprawna odpowiedź F

C
Poprawna odpowiedź P


Zadanie 2

A
Poprawna odpowiedź 1 i 3

B
Poprawna odpowiedź PARTIA REPUBLIKANÓW


Zadanie 3

A
Poprawna odpowiedź AUTORYTARNY

B
Poprawna odpowiedź TOTALITARNY

C
Poprawna odpowiedź DEMOKRATYCZNY

Zadanie 4

A
Poprawna odpowiedź Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej

B
Poprawna odpowiedź Platforma Obywatelska

C
Poprawna odpowiedź

- elektorat PSL opowiada się za etatyzmem a elektorat PO za liberalizmem gospodarczym

- elektorat PO jest bardziej proeuropejski niż elektorat PSL

Zadanie 5

Poprawna odpowiedź

- POWSZECHNE

- BEZPOŚREDNIE

- ODBYWAJĄ SIĘ W GŁOSOWANIU TAJNYM

Zadanie 6

A
Poprawna odpowiedź JÓZEF OLEKSY

B
Poprawna odpowiedź LUDWIK DORN

C
Poprawna odpowiedź GRZEGORZ SCHETYNA

Zadanie 7

A
Poprawna odpowiedź FUNKCJA USTAWODAWCZA

B
Poprawna odpowiedź FUNKCJA KONTROLNA

C
Poprawna odpowiedź FUNKCJA KREACYJNA


Zadanie 8

Proponowana odpowiedź:

pojęcie - przywilej przysługujący członkom parlamentu, który uniemożliwia pociągnięcie ich do odpowiedzialności za czyny związane z działalnością parlamentarną oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub aresztowanie bez zgody sejmu

argument "za" - chroni niezależność parlamentarzystów i zapewnia im swobodę wykonywania ich pracy bez żadnych obaw i nacisków

argument "przeciw" - często jest nadużywany przez niektórych parlamentarzystów i staje się gwarancją ich bezkarności

Zadanie 9

Poprawna odpowiedź
A. desygnowanie Prezesa Rady Ministrów RP
B. kierowanie obradami Rady Gabinetowej RP

Zadanie 10

A
Poprawna odpowiedź SEJMIK WOJEWÓDZKI

B
Poprawna odpowiedź 4 LATA

C
Poprawna odpowiedź ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

D
Poprawna odpowiedź MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Zadanie 11

A
Poprawna odpowiedź SĄD NAJWYŻSZY

B
Poprawna odpowiedź SĄD REJONOWY

C
Poprawna odpowiedź SĄD OKRĘGOWY

Zadanie 12

Poprawna odpowiedź
A. ratyfikowana umowa międzynarodowa
C. konstytucja

Zadanie 13

A
Poprawna odpowiedź PREZYDENTOWI RP

B
Poprawna odpowiedź 100 TYS.


Zadanie 14

A
Poprawna odpowiedź TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

B
Poprawna odpowiedź TRYBUNAŁ STANU

C
Poprawna odpowiedź SĄD NAJWYŻSZY


Zadanie 15

A
Poprawna odpowiedź P

B
Poprawna odpowiedź P

C
Poprawna odpowiedź F

Zadanie 16

A
Poprawna odpowiedź KODEKS KARNY

B
Poprawna odpowiedź KODEKS CYWILNY

C
Poprawna odpowiedź KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY


Zadanie 17

Poprawna odpowiedź

B. wolność wyboru zawodu
E. prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska


Zadanie 18

A
Poprawna odpowiedź ANGELA MERKEL

B
Poprawna odpowiedź BARACK OBAMA

C
Poprawna odpowiedź JOSE MANUEL BARROSO

D
Poprawna odpowiedź BAN KI-MOON

Zadanie 19

A
Poprawna odpowiedź FRANCJA NR 3

B
Poprawna odpowiedź BIAŁORUŚ NR 4

C
Poprawna odpowiedź FINLANDIA NR 5

D
Poprawna odpowiedź WĘGRY NR 2

E
Poprawna odpowiedź TURCJA NR 1


Zadanie 20

D
Poprawna odpowiedź P

B
Poprawna odpowiedź OZadanie 21

A
Poprawna odpowiedź LITWA

B
Poprawna odpowiedź ROSJA


Zadanie 22

Poprawna odpowiedź

C. traktat z Maastricht

Zadanie 23

A
Poprawna odpowiedź

Protest przeciwko Igrzyskom Olimpijskim w Chińskiej Republice Ludowej w 2008 roku, w którym to państwie łamane są prawa człowieka.

B
Proponowana odpowiedź

- Uczestnictwo w takiej akcji może przyczynić się do wzrostu świadomości społeczeństw w innych krajach na temat łamania praw człowieka przez władze ChRL.

- Może pomóc w wywarciu nacisku na chińskie władze i przyczynić się do poprawy sytuacji w zakresie ochrony praw człowieka w tym kraju.Zadanie 24

A
Poprawna odpowiedź 51%

B
Poprawna odpowiedź

(1) WYŻSZYM

(2) PARTNERSKI

(3) 21 %

C
Proponowana odpowiedź

W większości modeli małżeństw główny ciężar prowadzenia domu i wychowania dzieci spoczywa na żonie (58%), często w połączeniu z pracą zawodową (model mieszany – 32%). Aż w 51% małżeństw oboje małżonków pracuje zawodowo, ale w większej części z nich to kobieta zajmuje się domem. Model partnerski w którym oboje małżonków jest jednakowo zaangażowanych w zajmowanie się domem i dziećmi to zaledwie 19%. Te dane potwierdzają brak równouprawnienia w prezentowanych modelach małżeństw.


Zadanie 25

A
Poprawna odpowiedź SŁOWACY NR 1

B
Poprawna odpowiedź NIEMCY NR 5

C
Poprawna odpowiedź BIAŁORUSINI NR 3

Zadanie 26

A
Proponowana odpowiedź

Większość repatriantów przybywających do Polski ze Wschodu to drugie lub trzecie pokolenie wychowane w ZSRR, poza tym ich rodziny są zróżnicowane etnicznie.

B
Proponowana odpowiedź

Repatrianci mogą uzyskać obywatelstwo na zasadzie ciągłości obywatelstwa polskiego a imigranci muszą wystąpić z wnioskiem o nabycie obywatelstwa RP.


Zadanie 27

Proponowana odpowiedź

W krajach skandynawskich występuje znacznie wyższy stopień aktywności społecznej w przeciwieństwie do państw iberyjskich. Przeciętny mieszkaniec Skandynawii należy do ok. 2 organizacji (Szwecja 2,6; Dania 2,5; Norwegia 2,4). W Hiszpanii ten współczynnik wynosi 0,7 a w Portugalii 0,6.

Zadanie 28

Proponowana odpowiedź

W podanym przedziale czasowym 2002-2010 tendencja w deklaracjach społeczeństwa polskiego nt. pracy społecznej minimum w jednej dziedzinie utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi 14-15%.

Zadanie 29

Proponowana odpowiedź

Ludzie wyrażający opinię że nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska, w większości (51%) nie podejmują jakiejkolwiek aktywności społecznej.


Zadanie 30

Poprawna odpowiedź

- B

- C


Zadanie 31

Proponowana odpowiedź

- brak zaufania powoduje element ryzyka w naszych relacjach z innymi

- tracimy poczucie pewności co powoduje dalsze pogłębianie braku zaufania w stosunku do działań innych ludzi wobec nas

Zadanie 32

Proponowana odpowiedź

wolontariat - dobrowolna, świadoma, bezpłatna praca na rzecz innych ludzi, w Polsce problemem wolontariatu jest nikła aktywność obywatelska w porównaniu do innych państw (potwierdzają to dane z zad. 27)

organizacje działające na zasadach wolontariatu - np. Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy, Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Amnesty International

skutki - pozytywne - m.in. wspomaga rozwiązywanie różnorodnych problemów społecznych, daje satysfakcję, zacieśnia więzy międzyludzkie, umożliwia powstanie społeczeństwa obywatelskiego (każda inna logiczna odpowiedź)

propozycje działań władz państwowych i samorządowych mogących wspomóc rozwój wolontariatu - np. zaliczenie okresu wolontariatu do stażu pracy, zwolnienie z opłat parkingowych w miastach przez samorząd, prowadzenie zajęć w szkołach propagujących idee wolontariatu (każda inna logiczna odpowiedź)