Rząd proponuje zmiany, które przede wszystkim zwiększą koncentrację środków przeznaczonych na finansowanie istotnych zadań związanych z podnoszeniem poziomu badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianiem nauki, a także umożliwią kierowanie większego strumienia pieniędzy - w ramach posiadanych środków - do najlepszych jednostek naukowych. 

Rada Ministrów przyjęła też dziś założenia do projektu ustawy regulującej zużycie energii w budynkach. Efektem proponowanych regulacji ma być ograniczenie zużycia ciepła, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w budownictwie i instalacjach z nim związanych. Chodzi o osiągnięcie znaczących oszczędności w sektorze budownictwa, który jest jednym z najbardziej energochłonnych. 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął również założenia do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Zaproponowano rozwiązania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku obligacji emitowanych przede wszystkim przez banki, przedsiębiorstwa niefinansowe oraz samorządy. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której ich emisja będzie pełnić istotną i uzupełniającą, w stosunku do kredytów bankowych, rolę źródła pozyskania kapitału. 

Rada Ministrów podjęła również uchwałę w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2014 i 2015.

Założono, że realizacja programu doprowadzi do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o ok. 10 proc. oraz poprawy skuteczności leczenia tych chorób w Polsce do poziomu osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej, czyli ok. 40 proc. wyleczeń i przeżyć 5- letnich wśród mężczyzn i ok. 50 proc. wśród kobiet. W budżecie na 2013 r. na zadania programu zaplanowano 252,5 mln zł.