Dzień, w którym organizowane są w szkole uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie jest dla nauczycieli dniem wolnym, lecz dniem pracy - przypomina MEN. W tym roku uroczystości z okazji tego święta szkoły organizują w piątek lub w poniedziałek.

"Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela, podobnie jak inne dni wolne od zajęć lekcyjnych, takie jak np. rozpoczęcie roku szkolnego lub zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dla nauczycieli jest dniem pracy. W praktyce w tym dniu w szkołach organizuje się okolicznościowe imprezy, spotkania itp." - napisano w przekazanym PAP w czwartek komunikacie podpisanym przez zespół obsługi mediów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"W tym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej przypada w niedzielę, a więc w dniu wolnym od pracy. Z tego tytułu okolicznościowy apel w szkole, może odbyć się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły np. w poniedziałek, 15 października. Dzień ten może być dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyłącznie w przypadku, jeśli dyrektor szkoły uwzględnił go wśród dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (ustalanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego; wykaz tych dni dyrektor powinien przedstawić do 15 września)" - zaznaczono w komunikacie.

W praktyce oznacza to, że w poniedziałek lub w piątek po uroczystym apelu uczniowie i nauczyciele udadzą się na lekcje. Dzień ten może być wolnym od zajęć tylko wtedy, jeśli dyrektor szkoły wcześniej zdecydował, że tego dnia nie będzie w ogóle lekcji.

Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego daje dyrektorowi szkoły możliwość indywidualnego określania liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych-wychowawczych. Dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego można ustalić do 6 dni wolnych; dla gimnazjów - do 8 dni, dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni. Dni te mogą być przeznaczone m.in. na sprawdziany i egzaminy zewnętrzne oraz święta religijne niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października; wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Przypada w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.