Świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi raz w roku. W celu jego otrzymania nie musi on składać żadnego wniosku. Przyznanie świadczenia urlopowego nie jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (pismo z 8 października 2010 r. Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/415-810/10-6/AP).

Wypłaty świadczenia dokonuje się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, który rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Przy obliczaniu wysokość świadczenia bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

Świadczenie urlopowe ma charakter pieniężny. W całości finansowane jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a jego wysokość jest równa odpisowi podstawowemu na ten fundusz. Jego wysokość w 2012 r. na jednego zatrudnionego pracownika stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego kwotę 2917,14 zł. Oznacza to, że wysokość świadczenia urlopowego przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nauczyciela w 2012 r. wynosi 1093,93 zł (2917,14 zł x 37,5 proc. = 1093,93 zł).

Prawo do świadczenia urlopowego mają nauczyciele zatrudnieni, przebywający na urlopie wychowawczym, macierzyńskim i dla poratowania zdrowia. Ponadto przysługuje ono także pedagogowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim oraz takiemu, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Osoby zatrudnione w kilku szkołach otrzymają świadczenie urlopowe w każdej z nich w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia. Świadczenie urlopowe należy się także nauczycielowi renciście lub emerytowi, który jest zatrudniony w szkole.

Należy zaznaczyć, iż przepracowane przez nauczyciela godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nie są podstawą do zwiększenia świadczenia.

Nauczyciel, który był zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w pełnym wymiarze zajęć, otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, wynoszące 546,97 zł.

Pracodawca powinien wypłacić świadczenie urlopowe do końca sierpnia każdego roku. Jednakże może tego dokonać np. w czerwcu przed urlopem wypoczynkowym.

Podstawa prawna

Art. 53 ust. 1 i 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. z 2011 r. nr 15, poz. 156).