Dokumentem poświadczającym uprawnienia doktorantów do korzystania z ulgi przy przejazdach publiczną komunikacją jest legitymacja wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową. Należy ją okazywać wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli nie jest on określony we wspomnianym wcześniej dokumencie. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uprawnienia doktorantów do ulg przejazdowych w publicznym transporcie zbiorowym uregulowane są w art. 188 ust. 1a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Zgodnie z nim jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej dla doktorantów. Przepis ten został dodany ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 84, poz. 455 i nr 112, poz. 654).
Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami doktoranci do ukończenia 35. roku życia są uprawnieni do 51-proc. ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego na podstawie biletów jednorazowych (w tym również w razie podróży pociągami ekspresowymi) oraz imiennych biletów miesięcznych. Taka sama ulga przysługuje im przy przejazdach środkami transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.