Zbyt surowe sankcje za opóźnienie w płaceniu czesnego - to przykład niedozwolonej praktyki stosowanej przez dwa niepubliczne przedszkola z Ełku. Przedsiębiorcy zobowiązali się do zaniechania kwestionowanych działań.

Postępowania w sprawach naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez ełckie przedszkola Urząd wszczął po skardze miejskiego rzecznika konsumentów w Ełku. Wątpliwości UOKiK wzbudziły formularze umów dotyczących opieki nad dziećmi, w szczególności postanowienia kształtujące niezgodnie z prawem obowiązki rodziców.

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie zgodnie z jednym z kwestionowanych postanowień przedszkole niepubliczne Słoneczko naliczało odsetki karne w wysokości 1 proc. kwoty czesnego za każdy dzień opóźnienia płatności. Zgodnie z prawem maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Biorąc pod uwagę wysokość stopy lombardowej w dniu wydania decyzji odsetki karne nie powinny przekraczać 24 proc. w skali roku. Tymczasem zgodnie z warunkami umowy przedszkole mogło naliczyć nawet 356 proc. kary, czyli 15 razy więcej niż dopuszcza prawo.

UOKiK zakwestionował również postanowienie, które stosowała niepubliczna placówka - ABC Akademia Przedszkolaka. Rezultatem niezgodnego z prawem warunku mogło być rozwiązanie umowy oraz skreślenie dziecka z listy, z powodu braku terminowej opłaty za przedszkole. Zgodnie z prawem jeżeli konsument zwleka z płatnością za usługę przedsiębiorca powinien wezwać go do jej uregulowania w wyznaczonym przez niego terminie. Rozwiązanie umowy jest możliwe dopiero w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na zapłacenie należności.

Przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany zakwestionowanych praktyk poprzez zmianę treści bądź usunięcie ze wzorców umownych kwestionowanych postanowień. W związku z tym Prezes UOKiK odstąpiła od nałożenia kary finansowej. Może się ona pojawić wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązku nałożonego decyzją Prezes Urzędu.

Więcej informacji na temat praw konsumentów korzystających z usług edukacyjnych można znaleźć w zakładce pytania i odpowiedzi w serwisie internetowym Urzędu. Natomiast bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw konsumenci uzyskają u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 800 007 707 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.