Jeżeli nauczyciel nie mógł wykorzystać przysługującego mu urlopu wypoczynkowego przypadającego w okresie zimowej przerwy, ma prawo do urlopu uzupełniającego.
Za ten czas odpoczynku należy się mu wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Nauczycielom przysługuje urlop odpowiadający okresowi ferii zimowych i letnich, który należy wykorzystać w czasie ich trwania.
Czasami jednak nie jest to możliwe w związku np. z chorobą, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych czy krótkotrwałym przeszkoleniem wojskowym. Może w tym również przeszkodzić polecenie dyrektora. Ten może bowiem zobowiązać nauczyciela, aby w czasie ferii czy wakacji przeprowadził egzaminy, opracował szkolny zestaw programów nauczania czy uczestniczył w szkoleniach z zakresu doskonalenia zawodowego.

Wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu

W takich przypadkach, zgodnie z ustawą Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), pedagog ma prawo do urlopu w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Taka regulacja prawna powoduje, że uznanie, czy nauczycielowi on przysługuje, jest możliwe dopiero po zakończeniu przerwy w roku szkolnym.
Przytoczona ustawa przyznaje prawo do urlopu uzupełniającego również dyrektorowi i jego zastępcy. Tak się stanie w sytuacji, gdy nie mogą oni wykorzystać urlopu w czasie ferii, z powodu wykonywania zadań zleconych przez organ zarządzający placówką lub w związku z prowadzeniem w szkole inwestycji albo remontów.
Warto pamiętać, że za okres urlopu wypoczynkowego w przerwie międzysemestralnej nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jeżeli natomiast nauczyciel nie wykorzystał w pełni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku szkolnego, z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do służby wojskowej lub odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. Jest on wypłacany w wysokości wynagrodzenia za okres niewykorzystania urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni.
Podstawa prawna
Art. 66 ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).