Jeżeli nauczyciel nie mógł wykorzystać przysługującego mu urlopu wypoczynkowego przypadającego w okresie zimowej przerwy, ma prawo do urlopu uzupełniającego.
Za ten czas odpoczynku należy się mu wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Nauczycielom przysługuje urlop odpowiadający okresowi ferii zimowych i letnich, który należy wykorzystać w czasie ich trwania.
Czasami jednak nie jest to możliwe w związku np. z chorobą, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych czy krótkotrwałym przeszkoleniem wojskowym. Może w tym również przeszkodzić polecenie dyrektora. Ten może bowiem zobowiązać nauczyciela, aby w czasie ferii czy wakacji przeprowadził egzaminy, opracował szkolny zestaw programów nauczania czy uczestniczył w szkoleniach z zakresu doskonalenia zawodowego.