Uczelnie będę mogły określić niższy wymiar praktyk na studiach o profilu praktycznym – wynika z projektu nowej ustawy antycovidowej, którym dzisiaj ma się zająć sejmowa komisja finansów publicznych.
Epidemia spowodowała, że studenci w znacznym stopniu zostali pozbawieni możliwości odbycia praktyk zawodowych wymaganych na kierunkach o profilu praktycznym. Problem w tym, że ich zaliczenie jest konieczne do ukończenia studiów.
Dlatego w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zaproponowano wprowadzenie mechanizmu pozwalającego uczelniom na określenie niższego wymiaru tych praktyk.
Projekt zakłada, że w odniesieniu do studiów o profilu praktycznym nie będzie obowiązywał minimalny wymiar praktyk zawodowych wynoszący sześć miesięcy w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz trzy miesiące w przypadku studiów drugiego stopnia. Uczelnie będą mogły indywidualnie określić ich długość, dokonując stosownej zmiany w programie studiów.
Efekty uczenia się (czyli zasób zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji) oraz punkty ECTS (będące miarą określającą nakład pracy konieczny do ukończenia studiów lub jednego roku kształcenia) przypisane pierwotnie w programie studiów do praktyk zawodowych będzie można uzyskać w ramach innych zajęć określonych przez senat uczelni.
Projektowane rozwiązanie nie będzie miało zastosowania do studiów przygotowujących do wykonywania zawodów: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta, nauczyciela.
Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie