W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji i nauki zawierające listę rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców. Rada rodziców jest jednym ze społecznych organów szkoły, reprezentuje rodziców uczniów danej szkoły.

W opublikowanym jednolitym tekście rozporządzenia wymieniono 11 typów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, w których nie tworzy się rad rodziców.

Są to: szkoły dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne, szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych, szkolne schroniska młodzieżowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy i domy wczasów dziecięcych, biblioteki pedagogiczne.

Rada rodziców jest jednym ze społecznych organów szkoły, jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Reprezentuje rodziców, nie służą jednak do realizacji ich indywidualnych praw, lecz realizuje prawa zbiorowe rodziców uczniów danej szkoły.

Utworzenie rady rodziców w szkole publicznej - poza wskazanymi wyjątkami - jest obowiązkowe. W skład rad rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów uczących się w danej szkole. Są oni wybierani w wyborach.

Tekst jednolity aktu prawnego to tekst uwzględniający wszelkie zmiany, jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia albo od chwili ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego. Jego publikacja ma ułatwić posługiwania się tekstem wtedy, kiedy akt był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian.