To rada gminy, a nie kierownik klubu dziecięcego określa reguły uczestnictwa rodziców w zajęciach w placówce.
Tak stwierdził wojewoda śląski, który unieważnił uchwałę rady miejskiej w Sławkowie w sprawie nadania statutu gminnej jednostce budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Maluszkowo”. Organ nadzoru uznał, że wiele jej zapisów narusza art. 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.). To właśnie ten przepis przewiduje upoważnienie dla radnych do ustalenia statutu żłobka lub klubu dziecięcego i jednocześnie wskazuje na niezbędne elementy, jakie powinny znaleźć się w jego treści. Zgodnie z nim statut powinien zawierać nazwę i miejsce prowadzenia placówki, cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci – z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych maluchów, a także zasady ustalania opłaty za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności podopiecznego oraz udziału w zajęciach rodziców.
Tymczasem w ocenie wojewody radni w nieprawidłowy sposób określili kryteria naboru do placówki. W uchwale wskazano bowiem, że do klubu dziecięcego będą w pierwszej kolejności przyjmowane dzieci: mieszkające na terenie gminy, z orzeczoną niepełnosprawnością, pochodzące z rodzin wielodzietnych, których rodzice pracują lub uczą się, są osobami samotnie wychowującymi potomka lub niepełnosprawnymi. Zdaniem wojewody takie sformułowanie budzi wątpliwości interpretacyjne, w jakiej kolejności będą przyjmowane dzieci do placówki. Nie wiadomo, czy pierwszeństwo będą miały wszystkie dzieci zamieszkałe w gminie – bez konieczności spełniania dodatkowych kryteriów, czy maluchy będące mieszkańcami samorządu, ale spełniające też dodatkowe przesłanki. Taka regulacja budzi zastrzeżenia organu nadzoru również z tego względu, że inny zapis uchwały mówi o tym, iż o przyjęciu dziecka do klubu decyduje kierownik. Kolejna nieprawidłowość, którą wytyka wojewoda, dotyczy nadania kierownikowi placówki uprawnienia do określania zasad udziału rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach okolicznościowych. Zwraca uwagę, że art. 11 ust. 2 ustawy daje takie prawo radzie gminy, a ta nie może go delegować na inny podmiot.
Ponadto organ nadzoru uznał, że rada przekroczyła granicę upoważnienia do wydania uchwały, wskazując w niej, jakie są organy klubu dziecięcego oraz jakie są ich zadania. Ta kwestia nie stanowi w opinii wojewody materii statutowej, bo organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny, który w myśl art. 21 ustawy jest wprowadzany przez dyrektora placówki.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego z 28 listopada 2019 r., nr NPII.4131.1.779.2019 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia