Senaty Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniowały projekt statutu federacji WUM i UW.
Reklama
To pierwsza federacja uczelni, która ma powstać na podstawie nowych przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), które weszły w życie w październiku ub.r.
Środowiska naukowe od dawna sygnalizowały, że dotychczas funkcjonujące rozwiązania prawne nie sprzyjały realnej i efektywnej współpracy pomiędzy uczelniami. Mogły one dokonać bowiem pełnego połączenia albo działać w oparciu o luźne porozumienia zawierane ad hoc i wymagające za każdym razem opracowywania od początku zasad współdziałania. Z kolei konsolidacja pozwala im zachować tożsamość i odrębność formalno-prawną.
Dlatego też na współpracę w tej formie zdecydowały się dwie warszawskie placówki.
Przyjęty niedawno projekt statutu jest wynikiem kilkumiesięcznych prac pracowników obydwu uczelni, podczas których została wypracowana finalna koncepcja federacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami, głównym wyzwaniem ma być wsparcie wspólnych badań, w tym odciążenie formalno-organizacyjne naukowców i ułatwienie im dostępu do infrastruktury. Ma to zwiększyć szanse badaczy w pozyskaniu dofinansowania. Ponadto studenci obu uczelni będą mieli możliwość korzystania z wykładów, seminariów i fakultetów oferowanych przez te placówki.
W kolejnym etapie projekt statutu zostanie przekazany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszego procedowania.