Była dyrektorka odwołała się do sądu I instancji, ale ten przyznał rację dyrekcji i oddalił jej żądanie o odszkodowanie.

Podobne uczynił sąd II instancji, który równocześnie uznał, że nie doszło do naruszenia art. 8 kodeksu pracy (czyli nadużywanie prawa i naruszenie zasad współżycia społecznego), gdyż należy uwzględnić to, że kobieta nie wykonuje pracy od blisko 4 lat, korzystając na przemian z urlopu dla poratowania zdrowia, zwolnień lekarskich, świadczenia rehabilitacyjnego, udzielonych przez pracodawcę urlopów wypoczynkowych i ponownie zwolnień lekarskich. Maksymalny okres nieobecności w pracy wskazany w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela został w przypadku zwolnionej przekroczony już ponad trzykrotnie.

Kasacja wyroku trafiła do Sądu Najwyższego, który orzekł, że realizując konstytucyjne uprawnienia dzieci i młodzieży oraz ich rodziców do zapewnienia adekwatnej opieki, wychowania oraz nauki, dyrektor przedszkola jest zobligowany do zorganizowania stabilnej i pełnej kadry nauczycielskiej. 

Kodeks pracy 2019 - Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami >>>>

W przypadku wystąpienia kilkuletniej nieobecności nauczyciela z powodu złego stanu zdrowia dyrektor był uprawniony – zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 23 ust. 1 Karty Nauczyciela – do odmowy przyznania kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia oraz do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym również w okresie późniejszym niż występujący bezpośrednio po wyczerpaniu okresu 182 dni czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą. SN oddalił skargę kasacyjną. 

orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2019 r. Sygn. akt II PK 344/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia