Dziewiętnastu Senatorów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym dziekani czternastu wydziałów, podpisało się pod listem otwartym krytykującym założenia nowego Statutu uczelni. Twierdzą, że zakłada on zbyt daleko idącą centralizację w zarządzaniu i bliższy jest modelowi korporacyjnemu niż akademickiemu.
Reklama

Dziewiętnastu Senatorów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym dziekani czternastu wydziałów, podpisało się pod listem otwartym krytykującym założenia nowego Statutu uczelni. Twierdzą, że zakłada on zbyt daleko idącą centralizację w zarządzaniu i bliższy jest modelowi korporacyjnemu niż akademickiemu.

W reformie szkolnictwa wyższego statuty uczelni zajmują szczególne miejsce. Ponieważ w nowej ustawie zawartych jest mniej szczegółowych zapisów niż w dotąd obowiązującej, więcej spraw dotyczących działania uczelni będą mogły regulować one w swoich statutach. W ustawie daje się uczelniom np. swobodę decydowania o tym, jakie jednostki organizacyjne będą na nich istniały. Mogą to być więc równie dobrze wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra czy kolegia.

Poza tym po reformach uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym.

Prace nad statutami finalizuje już większość uczelni. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego prace trwały od początku roku. Zespół rektorski zaprezentował po kolei: koncepcję szkół doktorskich, nowego modelu kształcenia, zasad powoływania rady uczelni, zasad funkcjonowania rad naukowych dyscyplin i dziedzin, senatu oraz funkcji kierowniczych. Koncepcje te były omawiane m.in. na posiedzeniach Senatu, w komisjach senackich, podczas spotkań zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów i kierownikami innych jednostek, a także na posiedzeniach rad wydziałów.

Reklama

Pierwszy projekt został zaprezentowany 11 kwietnia. Do tej wersji społeczność akademicka nadesłała blisko 500 uwag. Druga wersja uwzględniła część z nich. Mimo to, część pracowników uważa, że taki kształt Statutu niesie za sobą sporo zagrożeń.

Jak czytamy w liście otwartym skierowanym do dra hab. Marcina Pałysa, rektora UW, zaniepokojenie budzi podważenie autonomii Uniwersytetu Warszawskiego, podmiotowości jego Wydziałów i podstawowych jednostek organizacyjnych UW. „W projekcie nie jest też w należytym stopniu respektowana specyfika i różnorodność poszczególnych jednostek uniwersyteckich, a także nie są przestrzegane zasady samorządności i wspólnotowości społeczności akademickiej” – czytamy.

Na konieczność respektowania różnorodności poszczególnych jednostek zwracano uwagę w nadesłanych komentarzach do Statutu. Podnoszono w nich, że proponowane zapisy mogą skomplikować pracę i sprawić, że w jednostkach będą powstawały duże zespoły badawcze, co dodatkowo obciąży pracę ich kierowników. Co więcej, zdaniem środowiska, takie zapisy wymuszą sztuczne zmiany, które zdezorganizują, a nawet skłócą środowisko naukowe, co odbije się negatywnie zarówno na dydaktyce jak i na prowadzonych badaniach. Rozpatrujący uwagi podsumowali te obawy zdaniem: „Przepis w aktualnym brzmieniu odpowiada różnorodności organizacyjnej Uniwersytetu.”

Jak piszą sygnatariusze listu część zapisów, która znalazła się w najnowszym projekcie Statutu nie była z nikimi konsultowana i w minimalnym stopniu wychodzi na przecie społeczności akademickiej.

W naszej ocenie kształt organizacji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiony w propozycji Statutu UW opiera się a modelu bardzo silnej centralizacji władzy i zarządzania, i bliższy jest modelowi korporacyjnemu niż akademickiemu. Marginalizuje on podmiotowość i autonomię Wydziałów i ich społeczności (…). Niewspółmiernie za to powiększona została władza i kompetencje rektora

Zdaniem sygnatariuszy listu projekt Statutu Uniwersytetu Warszawskiego zakłada najbardziej rygorystyczną interpretację Ustawy 2.0.

Pod listem podpisali się:
Prof. Dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, informacji i Bibliologii
Prof. Dr Hab. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Prof. Dr hab. Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki
Prof. Dr hab. Sambro Grucza, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Prof. Dr hab. Maciej Jędrusik, Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. Ucz., Dziekan Wydziału Historycznego
Prof. Dr Hab. Ewa Krogulec, Dziekan Wydziału Geologii
Prof. Dr hab. Dominika Maison, Dziekan Wydziału Psychologii
Prof. Dr hab., Jan Jakub Michałek, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
Prof. Dr hab. Agnieszka Mostowska, Dziekan Wydziału Biologii
Prof. Dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania
Dr hab. Wojciech Pawlik, prof. Ucz., Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Prof. Dr hab. Paweł Sowiński, Wydział Biologii
Dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. Ucz., Wydział Nauk Ekonomicznych
Prof. Dr hab. Piotr Taracha, Dziekan Wydziału Orientalistycznego
Prof. Dr hab. Anna Wiłkomirska, Dziekan Wydziału Pedagogicznego
Dr Tomasz Wroczyński, Wydział Polonistyki
Prof. Dr hab. Tomasz Żylicz, Wydział Nauk Ekonomicznych