Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego jest uzależnione nie tylko od osiągnięć naukowych. To jeden z wniosków, jakie płyną z badania ankietowego przeprowadzonego przez osoby zgromadzone wokół Fundacji Nauka Polska. Dotyczyło ono najczęściej poruszanych problemów związanych ze środowiskiem akademickim. W tym celu opracowano pięć tematycznych ankiet skierowanych do pracowników naukowych.
Właśnie zostały opublikowane wyniki jednej z nich – dotyczącej habilitacji. Wypełniło ją 1311 osób. Dane pokazują liczne mankamenty postępowania habilitacyjnego.

Układy towarzyskie