Prywatna fundacja działająca w państwie członkowskim UE może wprowadzać ograniczenia w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych, nawet jeśli byłyby one utrudnieniem dla obcokrajowców – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
H.J. Maniero jest obywatelem włoskim, który urodził się i mieszka w Niemczech. W 2013 r. uzyskał na uniwersytecie Haybusak w Armenii tytuł bachelor of laws (licencjata prawa). W tym samym roku, chcąc poznać wymogi, jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe, skontaktował się z niemiecką fundacją, której celem jest promowanie – m.in. przez przyznawanie stypendiów – kształcenia akademickiego młodych ludzi. Fundacja poinformowała go, że warunkiem otrzymania stypendium jest zdanie pierwszego państwowego egzaminu prawniczego (Erste Juristische Staats prüfung).
Jeszcze tego samego dnia mężczyzna odpowiedział, że uzyskany przez niego w Armenii dyplom jest porównywalny do drugiego państwowego egzaminu prawniczego (Zweite Juristische Staats prüfung). Dodał, że w jego ocenie przesłanka, jaką należy spełnić, żeby otrzymać stypendium, może naruszać zasadę równego traktowania.
Mężczyzna ostatecznie nie złożył wniosku o wsparcie. Poszedł jednak ze swoją sprawą do sądu. W związku z oddaleniem jego powództwa przez niemieckie sądy pierwszej i drugiej instancji, H.J. Maniero wniósł skargę rewizyjną do Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości w Niemczech), który z kolei skierował do TSUE pytanie prejudycjalne. Miał bowiem wątpliwość, czy obowiązek zaliczenia pierwszego państwowego egzaminu prawniczego stanowi przejaw dyskryminacji pośredniej wobec obywatela Unii, który ukończył porównywalne studia poza terytorium Wspólnoty.
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że nie. W uzasadnieniu wskazał, że w niniejszej sprawie nie ma sporu co do tego, że grupa traktowana przychylnie przez fundację pod względem przyznawania stypendiów obejmuje osoby, które zdały pierwszy państwowy egzamin prawniczy, podczas gdy grupa traktowana mniej korzystnie złożona jest z tych, które nie spełniają tego kryterium. Ocenił jednak, że nic nie wskazuje na to, że warunek zaliczenia Erste Juristische Staatsprüfung dotyka osoby przynależące do określonej grupy etnicznej bardziej niż ludzi zaliczających się do innych grup etnicznych.
Z tego powodu w żadnym wypadku nie można stwierdzić, że ów warunek stanowi przejaw dyskryminacji pośredniej – uznał TSUE.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C 457/17 Heiko Jonny Maniero przeciwko Studienstiftung des deutsche Volkes eV z 15 listopada 2018 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia