Nowy termin składania wniosków o przyznanie pieniędzy na utrzymanie unikatowej w skali kraju aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Środki na ten cel będą przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata, a ubiegać się o nie mogą publiczne uczelnie akademickie, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i międzynarodowe, a także kierujący podmiotami prowadzącymi głównie działalność naukową (np. centra badawczo-rozwojowe). Łącznie blisko 391 instytucji.
W rozporządzeniu wprowadzono nowy termin przesyłania wniosków o dofinansowanie. Dotychczas można je było składać do 15 września roku poprzedzającego termin, w którym jest planowana realizacja projektu. Teraz czas ten został skrócony do 30 sierpnia. Resort tłumaczy, że zmiana wynika z doświadczeń związanych z procedurą rozpatrywania i oceny wniosków.
Aplikacje mają być składane przez system teleinformatyczny i opatrzone podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wprowadzono też nowy sposób ich oceny − poprzez tworzenie list rankingowych wniosków oddzielnie dla aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego oraz oddzielnie dla specjalnej infrastruktury informatycznej. Ocena każdego z nich ma zawierać uzasadnienie.
Opiniowaniem aplikacji będzie się zajmował zespół doradczy ministra.
W projekcie rozporządzenia określono również nowy sposób składania raportów rocznych i końcowych z realizacji zadania. Będą one zamieszczane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Na ich podstawie minister oceni, czy projekt został zrealizowany prawidłowo, czy uczelnia będzie musiała zwrócić część lub całość środków.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji