Najwięcej odwołań tegorocznych maturzystów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego dotyczyło weryfikacji oceny zadań z biologii, języka polskiego i chemii - poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Tegoroczni maturzyści są drugim rocznikiem, który mógł się odwołać od wyniku egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Edukacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może zrobić zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora OKE. Do weryfikacji sumy punktów dyrektor wyznacza egzaminatora innego niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę jako pierwszy. Po weryfikacji dyrektor OKE może ocenę podtrzymać lub zmienić.

Jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do 13 sierpnia br. (kolejne dane CKE otrzyma od OKE w listopadzie) do okręgowych komisji wpłynęło 19,1 tys. wniosków o wgląd do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej wniosków dotyczyło prac z biologii na poziomie rozszerzonym – 5,5 tys., chemii na poziomie rozszerzonym – 4,9 tys. i matematyki na poziomie podstawowym – niemal 3 tys.

Najwięcej wniosków złożono w OKE w Krakowie - 4,3 tys., OKE w Poznaniu - 2,7 tys. i OKE w Warszawie - 2,6 tys. "Jest to naturalne, zważywszy na fakt, że są to OKE obejmujące swym zasięgiem największe grupy zdających" - wyjaśnił Smolik.

Jak podał, po wglądzie zdający złożyli wnioski o weryfikację prawie 4,9 tys. arkuszy. Tak samo jak w przypadku wniosków o wgląd najwięcej wniosków o weryfikację sumy punktów uzyskanych z egzaminu dotyczyło biologii na poziomie rozszerzonym (2,1 tys.), chemii na poziomie rozszerzonym (677), matematyki na poziomie podstawowym (573).

W wyniku weryfikacji w przypadku 1,5 tys. arkuszy egzaminacyjnych podwyższono liczbę punktów przyznanych przez egzaminatora sprawdzającego pracę. Najwięcej rozstrzygnięć pozytywnych dla uczniów dotyczyło egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym (724), chemii na poziomie rozszerzonym (237) i języka polskiego na poziomie podstawowym (134).

Jeżeli maturzysta nadal kwestionował wynik matury, mógł się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Wniosek o odwołanie do Kolegium należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE co do wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek jest kierowany do dyrektora CKE, należy go złożyć w macierzystej OKE.

W odwołaniu od rozstrzygnięcia dyrektora OKE zdający musi wskazać konkretne zadania, w przypadku których nie zgadza się z rozstrzygnięciem, uzasadnić swoje zdanie, wyjaśniając poprawność merytoryczną rozwiązania zadania i jego zgodność z poleceniem.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część odpowiedzi lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do CKE. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład Kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki - ich listę prowadzi Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak poinformował Smolik, do 13 sierpnia br. do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wpłynęły odwołania dotyczące oceny 1311 zadań egzaminacyjnych, w tym: 998 z biologii na poziomie rozszerzonym, 112 z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 88 z chemii na poziomie rozszerzonym.

"Do 13 sierpnia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podjęło rozstrzygnięcie w odniesieniu do 838 zadań, uznając argumentację zdających i podwyższając wynik w przypadku oceny 23 zadań, natomiast utrzymując rozstrzygnięcie dyrektora OKE w przypadku 815 zadań" - podał dyrektor CKE.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego. Muszą też obowiązkowo zdawać jeden pisemny egzamin z przedmiotu do wyboru; chętni mogą przystąpić do pięciu takich egzaminów (były zdawane tylko na poziomie rozszerzonym). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych dodatkowo zdają jeszcze egzaminy pisemny i ustny z języka narodowego.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia. Maturzysta, którego wynik egzaminu zostaje zmieniony w wyniku weryfikacji, otrzymuje nowe świadectwo maturalne.