Od 1 września w niepublicznych szkołach i przedszkolach nauczyciele i nauczyciele specjaliści muszą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę - przypomina MEN. Przepisy te nie dotyczą osób bez kwalifikacji pedagogicznych.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą - kodeks pracy (art. 10a Karty nauczyciela, dodany ustawą o finansowaniu zadań oświatowych)" - czytamy w środowym komunikacie resortu.

Zaznaczono w nim, że z przytoczonych przepisów będzie wprost wynikał obowiązek zatrudniania nauczycieli w ww. jednostkach na podstawie umowy o pracę. "Przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia, a więc także do zatrudniania nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych czy też nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć" - poinformowało MEN.

Reklama

Wyjaśniło, że uregulowanie sposobu zatrudniania nauczycieli w ww. przedszkolach, szkołach i placówkach dokonane zostało w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania w tych jednostkach, bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, a także w trosce o zapewnienie nauczycielom tych jednostek możliwości korzystania z uprawnień pracowniczych. "Do prowadzenia zajęć nierzadko nawiązywane są z nauczycielami umowy cywilnoprawne, których istota z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, z drugiej zaś ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych" - czytamy w komunikacie. MEN podaje, że o zapewnienie możliwości korzystania z takich uprawnień zabiegali nauczyciele niesamorządowych przedszkoli i szkół. "Charakter pracy nauczyciela przesądza bowiem, że zatrudnienie nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę" - podkreśla resort.

"Powyższa zmiana została dokonana w celu zapewnienia właściwej realizacji obowiązujących przepisów ustawy – Prawo oświatowe, które określają wymagania, jakie musi spełniać niepubliczne przedszkole oraz szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Zarówno niepubliczne przedszkole jak i szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej obowiązane są do zatrudniania nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Odstąpienie od tego wymogu dopuszczalne jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty a w przypadku zatrudnienia do zajęć z zakresu kształcenia zawodowego - za zgodą organu prowadzącego" - zaznaczono.

Reklama

Według MEN w świetle obowiązujących już przepisów, właściwa organizacja pracy przedszkola czy szkoły wiąże się co do zasady z koniecznością zatrudniania przez ww. przedszkola i szkoły nauczycieli mających wymagane kwalifikacje, a nie z zakupem usług edukacyjnych od zewnętrznych podmiotów. W ocenie resortu, zakup usług edukacyjnych nie gwarantuje bowiem dyrektorowi szkoły możliwości odpowiedniego nadzorowania osób świadczących takie usługi, jak również nie zapewnia bezpieczeństwa dzieciom pozostającym pod opieką osób realizujących daną usługę. "Przewidziane dla nauczycieli w Karcie nauczyciela wymogi dotyczące niekaralności nie znajdują zastosowania w przypadku zawarcia z nauczycielem umowy cywilnoprawnej czy też zakupu usługi edukacyjnej od zewnętrznej firmy" - zaznaczono.

Jednocześnie MEN wyjaśnia, że przepis art. 10a Karty nauczyciela ma zastosowanie wyłącznie do zatrudniania nauczycieli. Nie dotyczy on natomiast innych stanowisk pracy.

Przepis ten - jak podaje ministerstwo - nie znajdzie zatem zastosowania do zatrudniania osób niebędących nauczycielami, mających przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola lub szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Nie dotyczy też przypadków, w których obowiązujące przepisy nie wymagają zatrudnienia nauczyciela mającego wymagane kwalifikacje, czyli np. stanowiska fizjoterapeuty czy też pomocy nauczyciela w przedszkolu, na których to stanowiskach nie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne.

"Kwestia zatrudniania nauczycieli w niesamorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo będzie monitorowało i analizowało funkcjonowanie w praktyce przepisu art. 10a Karty nauczyciela, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pojawiające się ewentualne problemy. Wyniki tych analiz posłużą do rozważenia ewentualnej nowelizacji tego przepisu" - czytamy w komunikacie MEN.