Wszystkie wycieczki poza teren szkoły będą musiały być zarejestrowane na specjalnym formularzu. Jego wzór ma zostać określony w załączniku do projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.Obecnie do wyjść szkolnych stosuje się kartę wycieczek określona w par. 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki, krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. poz. 1055). Poza nimi wszystkie inne wyjścia będą rejestrowane w nowym formularzu. Będą w nim wpisywane m.in.: cel, miejsca zbiórek i osoby odpowiedzialne za opiekę. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły.
– Anna Zalewska, szefowa MEN, od początku mówiła, że chce walczyć z biurokracją. A okazuje się, że tylko ją mnoży. O ile rozumiem prowadzenie takiego rejestru przy wycieczkach, to już nie wiem, po co mamy wypełniać papiery przy zwykłym wyjściu z uczniami poza budynek, np. w celu obserwacji budzącej się przyrody – oburza się Jacek Rudnik, zastępca dyrektora szkoły nr 11 w Puławach.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach