„Na całym świecie rośnie skala kryzysów humanitarnych, przez co miliony dzieci dorastają bez dostępu do edukacji. Ciąży na nas odpowiedzialność za to, by nie dopuścić do powstawania straconych pokoleń" - powiedział komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarzadzania kryzysowego Christos Stylianides, prezentując strategię Komisji.

Dlatego też - jak zaznaczył - UE chce podnieść w przyszłym roku sumę przeznaczoną w budżecie pomocy humanitarnej na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych z obecnych 8 do 10 proc. Zdaniem Stylianidesa pozwoli to wzmocnić współpracę z darczyńcami i organizacjami partnerskimi oraz skuteczniej powiązać pomoc krótko- i długoterminową.

W nowej strategii wyznaczono kilka priorytetów. Są to: poprawa dostępu do nauki dla dzieci i młodzieży, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, zabezpieczenie placówek edukacyjnych przed atakami oraz wprowadzenie szybkich i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Decyzja ta jest kolejnym krokiem ze strony UE w staraniach o dostarczanie pomocy milionom dzieci pozbawionych dostępu do szkoły w wyniku konfliktu, przymusowego wysiedlenia, przemocy, zmiany klimatu czy katastrof. Największym tego typu przedsięwzięciem finansowanym przez Unię jest realizowany obecnie w Turcji program tzw. warunkowych transferów pieniężnych na rzecz edukacji. Na jego potrzeby przeznaczono 84 mln euro, a jego celem jest zapewnienie 290 tysiącom dzieci uchodźców dostępu do edukacji.

Według unijnych danych w 35 państwach dotkniętych różnego rodzaju kryzysami z edukacji nie może korzystać blisko 75 milionów dzieci w wieku szkolnym. Dotyczy to zwłaszcza takich krajów Syria, Irak, Jemen, okupowane terytoria palestyńskie, Afganistan, Sudan Południowy czy Demokratyczna Republika Konga. Wśród uchodźców rozlokowanych w wielu krajach do szkoły podstawowej uczęszcza zaledwie nieco ponad połowa dzieci, mniej niż ćwierć chodzi do szkoły średniej, a zaledwie 1 proc. kształci się na uczelniach wyższych.

Komisja Europejska systematycznie zwiększa poziom finansowania operacji zwiększania dostępu dzieci do szkolnictwa. W 2012 r. finansowaniem z budżetu humanitarnego UE objęte były projekty w sześciu krajach, obecnie są to 52 kraje. Z finansowania, które licząc od roku 2016 wyniosło przeszło 270 mln euro, skorzystało dotychczas ponad 5,5 miliona nieletnich.

Od 2011 r. UE zmobilizowała przeszło 1,5 mld euro w związku z kryzysem syryjskim. Na ten cel uruchomiono szereg instrumentów i mechanizmów unijnych, takich jak Europejski Mechanizm Sąsiedztwa, pomoc humanitarna czy Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju. Działania te mają też zapewnić szanse edukacyjne dla znajdujących się pod presją krajów przyjmujących uchodźców z Syrii, takich jak Liban i Jordania. Ponadto studenci syryjscy mogą brać udział w programie ERASMUS+, który wspiera też szereg syryjskich uczelni m.in. w modernizacji programów nauczania.