Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało w środę Radę opiniodawczo-doradczą do spraw edukacji o Holokauście - poinformował resort. Rada ma m.in. przygotowywać propozycje działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, jej szefem został wiceminister Maciej Kopeć.

Jak podaje MEN, w skład Rady weszły osoby "wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście".

Radę tworzą m.in.: zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN prof. Włodzimierz Suleja, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prof. Dariusz Stola, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, kierujący pracami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście dr Andrzej Kacorzyk, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Stupnicka-Bondo, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dr Anna Stróż. Pracami Rady będzie kierował pełnomocnik ministra edukacji do spraw kontaktów polsko-żydowskich, wiceszef MEN Maciej Kopeć.

"Dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych, minister edukacji już w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście, jako organu pomocniczego ministra" - podało w komunikacie ministerstwo. W środę odbyło się pierwsze spotkanie jej członków.

Do zadań Rady należeć będzie przygotowanie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów, opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie promocji nowych rozwiązań w zakresie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

"Powołanie nowego gremium wpisuje się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji o Holokauście na każdym poziomie kształcenia oraz rozwoju dobrych praktyk w tym obszarze, a także w zobowiązania Polski przyjęte na forach międzynarodowych" - podaje MEN.

Ministerstwo w komunikacie zaznaczyło także, że Polska "jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy na wszystkich poziomach kształcenia". Podkreślono też, że cele kształcenia i treści nauczania dotyczące Holokaustu są uwzględnione w dotychczasowej podstawie programowej, w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.

MEN przypomniało również, że jednym z celów obecnej reformy edukacji jest przywrócenie obowiązkowej dla wszystkich uczniów edukacji historycznej realizowanej w formie pełnego kursu historii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Działania te są realizowane m.in. poprzez wydłużenie liczby godzin nauczania historii z 2 godzin do 8 w liceach ogólnokształcących i technikach.

MEN prowadzi również działania na rzecz doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy o relacjach polsko-żydowskich, w tym o Holokauście oraz wspierania realizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela. Do tych działań zalicza się m.in. dofinansowanie podróży do Izraela nauczycieli szkół ponadpodstawowych biorących udział w seminarium "Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust", rekomendowanie wizyt młodzieży w miejscach pamięci szczególnie ważnych dla wspólnej historii Polaków i Żydów czy program "Zachować Pamięć. Historia i Kultura Dwóch Narodów".

Kierownictwo MEN współpracuje także m.in. ze stroną izraelską na rzecz edukacji o Holokauście. Jak podaje ministerstwo w komunikacie, wspierane są działania "sprzyjające budowaniu relacji polsko-żydowskich w oparciu o wspólną 1000-letnią historię oraz na rzecz poznawania przez młodych ludzi z Polski i Izraela najnowszej historii drugiego kraju, w tym współczesnych aspektów życia społeczno-kulturalnego".

MEN poinformowało również, że w grudniu 2017 roku minister edukacji narodowej Anna Zalewska, po spotkaniu z Ambasador Anną Azari, wystosowała list do ministra edukacji Izraela, aby rozważyć propozycję zawarcia umowy międzynarodowej regulującej polsko-izraelską wymianę młodzieży.