W imieniu MEN na te pytania odpowiedziała wiceminister Marzena Machałek. W swoim stanowisku powołuje się na preambułę Prawa oświatowego, w której czytamy: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami wynikającymi z zapisów w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Jednak dalej jest już mowa głównie o poszanowaniu tradycji narodowych. Wiceminister pisze: „Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. W procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z różnymi formami upamiętniania wydarzeń z przeszłości, najważniejszych świąt narodowych wraz z symbolami”.

Zatem, co zauważa również Marzena Machałek, obchody święta Halloween nie mieszczą się w polskiej tradycji. Zdaniem wiceminister szkoła może akcentować ten zwyczaj podczas zajęć z języka obcego nowożytnego, którego „podstawa programowa wskazuje kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur, niekoniecznie tych związanych z językiem docelowym.

Jak przypomina wiceminister edukacji: „Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Przygotowanie i realizacja tych dokumentów są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela”.

- Zadania wychowawczo-profilaktyczne określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie odwołują się do organizowania uroczystości o charakterze niechrześcijańskim, a więc nie powinny znaleźć się w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły – podsumowuje Marzena Machałek.