Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dokument określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r.

Rozporządzenie dotyczy nauki w pierwszych klasach szkół branżowych I stopnia, klasach pierwszych 4-letniego technikum oraz na pierwszych semestrach szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak i nowe zawody - określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów - oraz zmiany w dotychczasowych zawodach.

Jednocześnie w pozostałych klasach 4-letniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie funkcjonowało dotychczasowe rozporządzenie MEN z grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nowe rozporządzenie umożliwia kształcenia w następujących nowych zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie (stanowiącym kontynuację kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), magazynier-logistyk (stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk) oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, stworzonych z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza i asystent fryzjera.

Rozporządzenie umożliwia również kształcenie w nowym zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych.

W rozporządzeniu wprowadza się także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów. I tak zawód "technik drogownictwa" zostaje zastąpiony zawodem "technik budowy dróg", "technik dróg i mostów kolejowych" będzie się nazywał "technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych", "technika urządzeń sanitarnych" zastąpi "technik inżynierii sanitarnej", zamiast "montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych" pojawi się "monter sieci i instalacji sanitarnych", zawód "technik budownictwa okrętowego" zostaje zastąpiony zawodem "technik budowy jednostek pływających", zamiast "montera kadłubów okrętowych" będzie "monter kadłubów jednostek pływających", zawód "technik cyfrowych procesów graficznych" zostanie zastąpiony zawodem "technik grafiki i poligrafii cyfrowej", "technik technologii ceramicznej" będzie "technikiem ceramikiem", zamiast "fototechnika" będzie "technik fotografii i multimediów", zawód "monter-elektronik" zostaje zastąpiony zawodem "elektronik", zawód "monter mechatronik" zostaje zastąpiony zawodem "mechatronik", a zawód "mechanik maszyn i urządzeń drogowych" będzie nazywany "operatorem maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych".

Ponadto nowe rozporządzenie wprowadza zmianę liczby i nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Wynikają one z przeglądu i aktualizacji 54 zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dokonanych w ramach projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.

Zgodnie z reformą edukacji, 1 września 2017 r. w miejsce zasadniczych szkół zawodowych pojawią się szkoły branżowe I stopnia.