Dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół. Ich edukacja powinna być prowadzona zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Przyjęcie dziecka do danej placówki jest uzależnione od zgody dyrektora i od możliwości zapewnienia dziecku właściwych warunków (stosowanie do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności). Dyrektor przedszkola lub szkoły odpowiada za zapewnienie dziecku bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce oświatowej.

Rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola lub szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. Obowiązek przekazania przez rodzica tych informacji wynika z art. 20z ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

Formalności związane z przyjmowaniem leków przez ucznia w szkole

Jeśli uczeń z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w szkole, rodzice (przed przyjęciem go do placówki oświatowej) mają obowiązek poinformowania na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). Muszą też przekazać pielęgniarce zlecenie lekarskie i pisemne upoważnienie do podawania dziecku leków (dotyczy to także uczniów pełnoletnich).

Nieobecność pielęgniarki w szkole

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) – czynności te mogą wykonywać inne osoby (np. samo dziecko, rodzic lub nauczyciel), jeżeli zostały przeszkolone w tym zakresie.

Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki powinno mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły.

Materiały

Do zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki są pomocne poniższe materiały przeznaczone dla dyrektorów szkół, przedszkoli, wychowawców i nauczycieli.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia